พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กฎเกณฑ์ น. วิธินิยม. อาจรณ., นิยมาวลิ, สิทฺธนฺต. ปริจฺฉินฺทน., สีมาฐปน., สปฺปายวิธิ. กฎเกณฑ์กติกา
กฎเกณฑ์ทั่วไป น. สามญฺญ., สาธารณตฺต., กฎเกณฑ์กติกา
กฎแห่งกรรม น. กมฺมนิยามตา, กมฺมนิยม. กฎเกณฑ์กติกา
กฎแห่งการคาดคะเน น. อนุมานนิยม. กฎเกณฑ์กติกา
กฎแห่งการเคลื่อนไหว น. จลนนิยม. กฎเกณฑ์กติกา
กฐิน น. กฐิน., ผ้า
กฐินพระราชทาน น. ราชทินฺนกฐิน., ผ้า
กฐินราษฏร์ น. คามิกกฐิน., ผ้า
กฐินหลวง น. ราชกฐิน., ผ้า
กด (ข่มไว้) น. นิคฺคห.
ก. นิคฺคณฺหาติ
กด (ข่มลง) น. โอนมน.,โอมทฺทน., สมฺมทฺทน., อโธปตน., 
ก. โอนาเมติ โอมทฺทติ สมฺมทฺทติ
กดขี่ น. อภิภวน., ปสยฺห. พลกฺการ. หฐ. คห. สาฐ. ปีฬน., อุปฺปีฬน., พาธ. พานา, วิเหฐน., 
ค. อภิภว ปีฬก พาธก วิเหฐนก 
ก. อติคาฬฺเหติ อติเวเฐติ อุปฺปีเฬติ อุพฺพาเหติ ขิปฺปติ ปสหติ ปีเฬติ วมฺเภติ พาธติ อาพาเธติ พฺยาพาเธติ เหเฐติ โอมทฺทติ วิเหเฐติ
กดคอ สำ. ปสยฺห อาทาติ, ปสยฺห คณฺหาติ
กดดัน ดู บีบคั้น.
กดฟันด้วยฟัน กกิ. ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย กิริยาอาการ
กดราคา ก. อคฺฆํ โอหาราเปติ ซื้อขาย
กดลง น. โอมทฺทน., นิมฺมทฺทน.,
ก. โอมทฺทติ
กดหัว สำ. น. พลกฺการ.
ก. พเลน กาเรติ
กดเอาไว้ สำ. วเส วตฺเตติ
กตัญชลี ค. กตญฺชลิ กราบไหว้บูชา