พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กตัญญุตา น. กตญฺญุตา,
กตัญญูกตเวที ค. กตญฺญูกตเวที บุคคล
กติกา น. กติกา, กฎเกณฑ์กติกา
กถา น. กถา, ถ้อยคำ
กถาประพันธ์ น. ปพนฺธกถา, บทประพันธ์
กถามรรค น. กถามคฺค.

กถามรรค น. ลาดเลาแห่งกถา…

บทประพันธ์
กถามุข น. มุขกถา, สมฺปาทกวากฺย., มุขพนฺธ. อารมฺภกถา,

กถามุข น. เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง,…

บทประพันธ์
กถาวัตถุ น. กถาวตฺถุ., ไตรปิฎก
กถาสงเคราะห์ น. สงฺคหกถา,
กถิกาจารย์ น. กถิกาจริย. บุคคล
กถึก น. กถิก. บุคคล
กนิษฐภคินี น. กนิฏฺฐภคินี, บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
กนิษฐภาดา น. กนิฏฺฐภาตุ. ครอบครัว-ญาติ, บุคคล
กนิษฐ์ น. กนิฏฺฐ. กนิฏฺฐา, ครอบครัว-ญาติ, บุคคล
กบ (เครื่องไสไม้) น. กฏฺฐสมกรณี, อุปกรณ์
กบ (สัตว์) น. มณฺฑูก. ททฺทุร. ภิงฺค. เภก. เภงฺค. ตยสูจก. สัตว์, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
กบฏ น. กปฏ. ทามริก. ราชทุพฺภน., ราชวิทฺเทสิตา, ราชวิโรธ.
ค. ราชทุพฺภก
บุคคล
กบดาน น. นิลียน.,
ก. นิลียติ
กบาล น. กปาล.

กบาล น. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (…

ร่างกายและส่วนประกอบ, ศีรษะ
กบิล น. ตนฺติ, นีติ, เนตฺติ, วิธิ. อาณตฺติ, อาณา, กฎเกณฑ์กติกา