ร่างกายและส่วนประกอบ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กกหู น. กณฺณมูล., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
กบาล น. กปาล.

กบาล น. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (…

ร่างกายและส่วนประกอบ, ศีรษะ
กรกช ดู กระพุ่มมือ. ร่างกายและส่วนประกอบ
กรชกาย น. กรชกาย. ร่างกายและส่วนประกอบ
กรรณ ดู หู. ร่างกายและส่วนประกอบ
กรรพุม น. กรปุฏ. อญฺชลิ. อญฺชลี. อญฺชลิกา, ปญฺชลี, ร่างกายและส่วนประกอบ
กระ น. ติลก.., กาฬติลก.., มกฺขิกาโลจน., วณฺณพินฺทุ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระจกตา น. อกฺขิสุกฺกมณฺฑล., เนตฺตกาจ. ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูก น. อฏฺฐิ., อฏฺฐิก., ธาตุ, กณฺฏก., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกก้นกบ น. ปิฏฺฐิกณฺฏกฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกขา ก. ชงฺฆฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกขากรรไกร น. หนุกฏฺฐิก., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกขากรรไกรบน น. อุปริหนุ. ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกขากรรไกรล่าง น. อโธหนุ. ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกขาท่อนล่าง น. ขุทฺทกชงฺฆฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกขาอ่อน น. อูรฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกข้อมือ น. มณิพนฺธฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกข้อเท้า น. โคปฺผกฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกซี่โครง น. ผาสุกฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ
กระดูกดั้งจมูก น. อชปทกฏฺฐิ., ร่างกายและส่วนประกอบ