กฎเกณฑ์กติกา

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กฎ น. นีติ, ปญฺญตฺติ, อาณตฺติ, นิยม. วินย. ววฏฺฐา, สิกฺขาปท., สุตฺต., กฎเกณฑ์กติกา
กฎกระทรวง น. อมจฺจปทนิยม. กฎเกณฑ์กติกา
กฎข้อบังคับ น. ววฏฺฐา, ปญฺญตฺติ, นิยมิตวิธิ. กฎเกณฑ์กติกา
กฎจราจร น. ชนสญฺจรนิยม. กฎเกณฑ์กติกา
กฎที่กำหนดขึ้น น. วิธาน., อาณา, นีติ, รีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎธรรมชาติ น. ธมฺมนิยามตา, ธมฺมนิยม. กฎเกณฑ์กติกา
กฎธรรมดา น. ธมฺมนิยามตา, ธมฺมนิยม. กฎเกณฑ์กติกา, ธรรมชาติ, ธรรมดา
กฎบัตร น. อธิการปณฺณ., กฎเกณฑ์กติกา
กฎมนเทียรบาล น. ราชกุลนิยม. กฎเกณฑ์กติกา
กฎยุทธวินัย น. ยุทธวินย. กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมาย น. นีติ, ปญฺญตฺติ, ววฏฺฐา, นิยมาวลิ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมายนานาประเทศ น. นานาเทสิยนีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมายประกอบ น. อุปนีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมายพาณิชย์ น. วณิชฺชิกนีติ, สํโวหาริกนีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมายระหว่างประเทศ น. นานาเทสนฺตริกนีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมายลงโทษ น. ทณฺฑนีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมายอาญา น. ทณฺฑนีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมายแพ่ง น. ปุคฺคลิกนีติ, กฎเกณฑ์กติกา
กฎหมู่ น. อธมฺมิกคณาธิปเตยฺย., กฎเกณฑ์กติกา
กฎอัยการศึก น. ยุทฺธาณา, ยุทฺธายตฺตปาลน., กฎเกณฑ์กติกา