กิริยาอาการ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กดฟันด้วยฟัน กกิ. ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย กิริยาอาการ
ก้มหน้าเดิน ก. อโธมุโข คจฺฉติ กิริยาอาการ
ก้มหัว น. สิโรนมน.,
ค. อโธสิร
ก. อโธ สิรํ โอนมติ
กิริยาอาการ
ขมวดคิ้ว น. ภากุฏิ, ภากุฏิกา, ภากุฏิย., สงฺโกจน., ภมุกวิการ. ภูภงฺค.
ก. สงฺโกเจติ
กิริยาอาการ
ครึ่งหลับครึ่งตื่น ดู สัปหงก. กิริยาอาการ
ครือ ค. อทฬฺห อสิถิล กิริยาอาการ
ครื้นเครง น. อภิรุจิ, ปริหาส. อภินนฺท.
ค. สานนฺท ปโมทิต หฏฺฐ
กิริยาอาการ
คลอเคลีย ค. อนฺตรคต สํสฏฺฐ กิริยาอาการ
คลั่ง น. จิตฺตวิพฺภม. จิตฺตวิกฺเขป. อุมฺมาท.
ค. อติโกปาวิฏฺฐ อุมฺมตฺต วิกฺขิตฺตจิตฺต
กิริยาอาการ
คลั่งศาสนา น. ธมฺมุมฺมาท. ทิฏฺฐุมฺมาท.
ค. ธมฺมุมฺมตฺตก ทิฏฺฐุมฺมตฺตก
กิริยาอาการ, ศาสนา
คลั่งไคล้ น. สาราค. สารชฺชนา, อิทํสจฺจาภินิเวส. อุมฺมาท. ทิฏฺฐุมฺมาท.
ค. สารตฺต ภตฺตฺยุมฺมตฺต สนฺทิฏฺฐิปรามาสี ขิตฺตจิตฺต อุมฺมตฺต เปมาตุร
ก. สารชฺชติ
วิ. อติสทฺธาย ภตฺตฺยุมฺมาเทน
กิริยาอาการ
คลื่นเหียน ดู คลื่นไส้. กิริยาอาการ, อาการทางกาย, โรค
คลื่นไส้ น. อุคฺคาร. วมน. อรุจิ, เชคุจฺฉ.,
ก. อุคฺคารสทฺทํ ปวตฺเตติ, ชิคุจฺฉติ
กิริยาอาการ, อาการทางกาย, โรค
คอตก ค. ปตฺตกฺขนฺธ ปติตกฺขนฺธ อโธมุข กิริยาอาการ
คิ้วขมวด ดู ขมวดคิ้ว. กิริยาอาการ
คึก น. ปาคพฺภิย., อุณฺณติ, กิริยาอาการ
คึกคะนอง ก. วคฺคติ, ปาคพฺภิยํ ทสฺเสติ กิริยาอาการ
คึกคัก (ร่าเริง) ค. หฏฺฐ มตฺต ตุฏฺฐ ปตีต อุทคฺค สานนฺท กิริยาอาการ
คึกคัก (พลุกพล่าน) ค. สงฺกิณฺณ อากิณฺณ สงฺกุล ปริกิณฺณ กิริยาอาการ
ค้อน (กิริยาตวัดสายตา) ก. กุฏิลํ โอโลเกตฺวา มุขํ อุกฺขิปติ กิริยาอาการ