ถ้อยคำ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กถา น. กถา, ถ้อยคำ
ขี้ปาก น. ปรวุตฺตวจน.,
ค. นินฺทิตภูต
ถ้อยคำ
ข้อ (ข้อความ) น. ปพฺพ., ถ้อยคำ
ข้อความ น. อตฺถ. เหตุ. วตฺถุ., ถ้อยคำ
ข้อความที่คัดลอกมา น. อุทฺธตปาฐ. ถ้อยคำ
ข้อความที่อ้างอิง น. อุทาหตปาฐ. ถ้อยคำ
ข้อความเท็จ น. โกหญฺญ., ถ้อยคำ, เท็จปดโกหก
ข้อความแวดล้อม น. ปทสมฺพนฺธ. ปทนฺวย. ถ้อยคำ
ข้อความในตัวบท น. ปาฐ. ถ้อยคำ
ข้อความในวงเล็บ น. อุปวากฺย., ถ้อยคำ
ข้อเขียน น. รจนา, ลิปิ, กถา, เลขน., ถ้อยคำ
ข้อเขียนที่เป็นหลักความจริง น. สุทฺธนฺต. สุตฺต., ถ้อยคำ
ข้อเขียนล้อเลียน น. ปริหาสปชฺช., ถ้อยคำ
ข้อเขียนเหน็บแนม น. นินฺทกลิปิ, โอหีลกรจนา, ถ้อยคำ
ข้อเขียนโจมตี น. กฏุกปริภาสน., ถ้อยคำ
คมคาย ค. ปาฏิภาณ ปฏิภาณี กุสล นิปุณ เฉก จาตุร ถ้อยคำ
ครึ่งบาทคาถา น. คาถาปาทฑฺฒ., ถ้อยคำ, บทประพันธ์
ครุวนา ดู อุปมา, เปรียบเทียบ.

ครุวนา น. อุปมา, เปรียบ.

ถ้อยคำ
คลังคำ น. สทฺทโกส. วจนมาลา, ถ้อยคำ
คาถาอาคม น. ภูตวิชฺชา, คูฬฺหวิชฺชา, ถ้อยคำ