กราบไหว้บูชา

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กตัญชลี ค. กตญฺชลิ กราบไหว้บูชา
ของบูชา น. อาหุน., อาหุติ, กราบไหว้บูชา
ของไหว้ น. พลิ. อุปหาร. หุต., โหม. ปูชา, กราบไหว้บูชา
ทำความเคารพ น. คารวกรณ., คารวกิริยา, กราบไหว้บูชา
ทำลายสิ่งเคารพ น. ปุชฺชฏฺฐานทูสน., กราบไหว้บูชา
ที่บูชา น. ปูชนฏฺฐาน., กราบไหว้บูชา
นบ น. นมสฺสน., นมสฺสา, นมกฺการ. วนฺทน., วนฺทนา,
ก. นมสฺสติ วนฺทติ
กราบไหว้บูชา
นบนอบ ดู นอบน้อม. กราบไหว้บูชา
นบไหว้ น. อภิวนฺทนา, อภิวาทน.,
ก. อภิวนฺทติ อภิวาเทติ
กราบไหว้บูชา
นมัสการ น. นมสฺสน., นมสฺสา, นมกฺการ.
ก. นมสฺสติ
กราบไหว้บูชา
นอบนบ ดู ไหว้. กราบไหว้บูชา
นอบน้อม น. นม. นมน., นมการ. นมกฺการ. นมสฺสน., นมสฺสา, ปณาม. ปนาม. นิปจฺจการ. อติมตฺตคารว. สคารวตา.
ก. นมติ ปณาเมติ
กราบไหว้บูชา
น้อมคำนับ น. ปณม. นมการ. นมกฺการ. อภิวาทนา, กราบไหว้บูชา
บังคม ดู ทำความเคารพ. กราบไหว้บูชา
ปณต ค. ปณต กราบไหว้บูชา
ประคองอัญชลี ค. พทฺธญฺชลิก ปคฺคหิตญฺชลิก
กกิ. อญฺชลึ ปคฺคยฺห, … ปคฺคเหตฺวา
กราบไหว้บูชา
ประณม ดู ประนมมือ. กราบไหว้บูชา
ประนมกร ดู ประนมมือ. กราบไหว้บูชา
ประนมมือ (กระพุ่มมือ) น. กรปุฏ. อญฺชลิ. อญฺชลี. อญฺชลิกา, ปญฺชลี.
ค. ปญฺชลิก
ก. อญฺชลึ ปณาเมติ, - ปคฺคณฺหาติ, - กโรติ
กราบไหว้บูชา
ศิโรราบ น. อภิวาทน., นิวาต. สคารวตา, นิหตมานตา, วสงฺคมน., ปรวสคมน., กราบไหว้บูชา