แผ่นดิน

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
การวัดและบันทึกแผ่นดินไหว น. ภูมิจาลวิภาค. การวัด, แผ่นดิน
ขั้ว น. นาฬิ, ทณฺฑ. วณฺฏ.., ธรรมชาติ, แผ่นดิน
ขั้วโลก น. ภูอกฺขคฺค. ธรรมชาติ, แผ่นดิน
ขั้วโลกใต้ น. ทกฺขิณนฺต. ธรรมชาติ, แผ่นดิน
ขุนเขา น. ปพฺพตราช. ธรรมชาติ, แผ่นดิน
คาบสมุทร น. ทีปปฺปายเทส.

คาบสมุทร น. ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมเกือบรอบ…

แผ่นดิน
คุ้ง น. สมุทฺทวงฺก. วิวิตฺตฏ.

คุ้ง น.…

แผ่นดิน
ดินแดน น. รฏฺฐ., ปเทส. วิชิต., อาณาจกฺก., ปฐวีมณฺฑล., วิสย. แผ่นดิน, เขตแดน
ดินแดนติดชายแดน น. สีมาสนฺนรฏฺฐ., แผ่นดิน, เขตแดน
ทวีป น. มหาทีป. แผ่นดิน
ทวีปยุโรป น. ยุโรปาทีป. แผ่นดิน
ทวีปอเมริกา น. อเมริกาทีป. แผ่นดิน
ทวีปเอเชีย น. อาสิยทีป. อาสิอามหาทีป. แผ่นดิน
ที่ดิน น. วตฺถุ., เขตฺต., อารามวตฺถุ., ภูมิ, โรปิตภูมิ, วาสฏฐาน., ภูภาค. แผ่นดิน
ธรณีสงฆ์ น. สงฺฆิกภูมิ, สงฆ์, แผ่นดิน
ธาตรี ดู แผ่นดิน, โลก. แผ่นดิน
ธาษตรี ดู แผ่นดิน, โลก. แผ่นดิน
นา น. เขตฺต., เกทาร. เทวมาติก. โรปิตภูมิ, แผ่นดิน
บก น. ถล., ถลี, แผ่นดิน
ปฐพี น. ปฐวี, (ดู แผ่นดิน) แผ่นดิน