สงฆ์

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ที่อยู่ของสงฆ์ น. สงฺฆาวาส. สงฺฆิกเสนาสน., ที่อยู่อาศัย, สงฆ์
ธรณีสงฆ์ น. สงฺฆิกภูมิ, สงฆ์, แผ่นดิน
ผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร ค. อุกฺขิตฺตก บุคคล, สงฆ์
สมมติสงฆ์ น. สมฺมติสงฺฆ. บุคคล, สงฆ์
สำนักสงฆ์ น. ภิกฺขูปสฺสย. สงฆ์
อาสน์สงฆ์ น. สงฺฆาสน., ที่นั่ง, สงฆ์