ที่อยู่อาศัย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระต๊อบ น. กุฏิ, กุฏิกา, ปณฺณสาลา, ที่อยู่อาศัย
กระต๊อบไม้ น. ทารุกุฏิกา, ที่อยู่อาศัย
กระท่อม น. กุฏิ, กุฏิกา, ปตฺถณฺฑิล. ปณฺณสาลา, ที่อยู่อาศัย
กระโจม น. มุณฺฑจฺฉท. ปฏกุฏิ, ปฏมณฺฑป. หมฺมิย., อุตฺตรจฺฉท. ทุสฺสกุฏิกา, สํหริมกุฏิ, ที่อยู่อาศัย
กุฏิ น. กุฏิ, กุฏิกา, ที่อยู่อาศัย, สถานที่
ขนำ (กระต๊อบ) น. กุฏิ, กุฏิกา, ปณฺณสาลา, ที่อยู่อาศัย
คฤหาสน์ น. มหาเคห. กุลีนมนฺทิร., ที่อยู่อาศัย
คูหา น. คุหา,

ถ้ำ

ธรรมชาติ, ที่อยู่อาศัย
ถิ่นที่อยู่ น. นิเวสน., วาสฏฺฐาน., วสนฏฺฐาน., ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ น. วสนฏฺฐาน., วาสฏฺฐาน., คติ, อายตน., วิสย. นิลย. วิหาร. ขย., วสน., วสติ, วาส. อาลย. อุปสฺสย. โอก., นิกาย. นิเกต. นิวสถ. นิเวสน., ปฏิสฺสย. ภวน., วตฺถุ., เวสฺม., อาวาส. สทน., ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ของสงฆ์ น. สงฺฆาวาส. สงฺฆิกเสนาสน., ที่อยู่อาศัย, สงฆ์
ที่อยู่ประจำ น. อธิวาส. อธิฏฺฐาน., ที่อยู่อาศัย
นาคพิภพ น. นาคภวน., นาคภุวน., อโธภุวน., ปาตาล., รสาตล., นาคโลก. ที่อยู่อาศัย
นิเวศน์ น. นิเวสน., ที่อยู่อาศัย
ศิวาลัย น. สิวาลย. เทวดา, ที่อยู่อาศัย
สิวาลัย น. สิวาลย. ที่อยู่อาศัย, เทวดา
สุราลัย น. สุราลย. สคฺค. (ดู สวรรค์) ที่อยู่อาศัย, เทวดา
อาราม น. อาราม. อาวาส. วิหาร. อสฺสม. ยตินิวาส. ที่อยู่อาศัย, สวน-ป่าไม้, วัด
อาวาส น. อาวาส. (ดู อาราม) ที่อยู่อาศัย, สถานที่, วัด
อาศรม น. อสฺสม. อสฺสมปท., ปตฺถณฺฑิล. ตาปสาราม. ที่อยู่อาศัย