เทวดา

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คนครึ่งเทวดา น. วิมานเปต. วิมานิกเปต. เทวตฺตปาปิต. สิทฺธ. บุคคล, เทวดา
คนธรรพ์ น. คนฺธพฺพ. บุคคล, เทวดา
คเณศ (พิฆเนศ) น. ฆเนส. อาขุค. อาขุรค. บุคคล, เทวดา
จาตุมหาราช น. จาตุมฺมหาราช. บุคคล, เทวดา
จาตุรนต์ ค. จาตุรนฺต

จาตุรนต์ (แบบ) น. เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง 4…

บุคคล, เทวดา
ช้างเอราวัณ น. เอราวณ. สัตว์, ช้าง, เทวดา
ทวยเทพ น. เทวนิกาย. เทวคณ. บุคคล, เทวดา
ธตรฐ (พญาคนธรรพ์) น. ธตรฏฺฐ. คนฺธพฺพาธิป. บุคคล, เทวดา
ธรรมธร ค. ธมฺมธร บุคคล, เทวดา
นางฟ้า น. อจฺฉรา, เทวธีตา, เทวกญฺญา, เทวิตฺถี, อลมฺพุสา, พานี, วานี, รมฺภา, บุคคล, เทวดา
นารายณ์ น. นารายณ. วาสุเทว. หริ. กณฺห. เกสว. จกฺกปาณิ. อินฺทาวร. มติสาร. บุคคล, เทวดา, ชื่อเฉพาะ
พญามาร น. ปชาปติ. กณฺฑ. มาราธิราช. บุคคล, เทวดา
พญายม น. ยม. ยมราช. เวสายี. อกฺกตนย. ทณฺฑปาณิ. บุคคล, เทวดา
พันตา น. อินฺท. สกฺก.
ค. สหสฺสเนตฺต
บุคคล, เทวดา
พิฆเนศ น. ฆเนส. ฆณิสฺสร. บุคคล, เทวดา
วิรุฬหก (พญายักษ์) น. วิรุฬฺหก. กุมฺภณฺฑสามี. บุคคล, เทวดา
วิรูปักษ์ (พญางู) น. วิรูปกฺข. นาคาธิปติ. บุคคล, เทวดา
วิษณุ ดู นารายณ์. บุคคล, เทวดา
ศิวะ น. สิว. (ดู พระอิศวร) บุคคล, เทวดา
ศิวาลัย น. สิวาลย. เทวดา, ที่อยู่อาศัย