วัด

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คนวัด น. อารามิก. บุคคล, วัด
ลูกวัด น. อารามิก. อารามวาสี. บุคคล, วัด
ลูกศิษย์วัด น. อารามิก. อารามนฺเตวาสี. บุคคล, วัด
วัด (อาราม) น. อาราม. อาวาส. วิหาร. อสฺสม. ยตินิวาส. สถานที่, วัด
วัดคริสต์ น. ปูชกาวาส. สถานที่, คริสต์, วัด
วัดลามะ น. ทิพฺพตียาราม. สถานที่, วัด
วิหาร น. วิหาร. อุปสฺสย. อาวาส. อาราม. สถานที่, อาคารและส่วนประกอบ, วัด
อาราม น. อาราม. อาวาส. วิหาร. อสฺสม. ยตินิวาส. ที่อยู่อาศัย, สวน-ป่าไม้, วัด
อาวาส น. อาวาส. (ดู อาราม) ที่อยู่อาศัย, สถานที่, วัด
เลกวัด (คนทำงานวัด) น. อารามิก. อารามกมฺมิก. บุคคล, วัด