สวน-ป่าไม้

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ชัฏป่า น. คหณ. สวน-ป่าไม้
ชายป่า น. วนานฺต. ธรรมชาติ, สวน-ป่าไม้
ดง น. อฏวิ, อฏวี, อรญฺญานี, ตรุสณฺฑ. นิกุญฺช. ธรรมชาติ, สวน-ป่าไม้
ดงดาน ดู ป่าทึบ. ธรรมชาติ, สวน-ป่าไม้
ดงดิบ น. พฺรหาวน., มหารญฺญ., อรญฺญานี, ปวน., ธรรมชาติ, สวน-ป่าไม้
ดงตาล น. ตาลุยฺยาน., ลฏฺฐิวน., สวน-ป่าไม้
ดงหนาม น. กณฺฏกคหน., ธรรมชาติ, สวน-ป่าไม้
ดงไม้ น. คจฺฉคุมฺพ. ทพฺพคหน., รุกฺขคหน., กุญฺช. นิกุญฺช. ธรรมชาติ, สวน-ป่าไม้
ทำลายป่า สำ. วิวนํ กโรติ สวน-ป่าไม้
ที่ที่เป็นป่า น. รุกฺขคหณปเทส. สวน-ป่าไม้
ป่า

น. อรญฺญ., กานน., คหน.. ทาย. วปิน., วิปิน., วน., ปวน., อฏวิ., อฏวี, ทว. ทาว. อกฺขฺนฺต, อานน., ตรุสณฺฑ.

สวน-ป่าไม้
วนอุทยาน น. อุปวน., สวน-ป่าไม้
วนา ดู ป่า. สวน-ป่าไม้
อัมพวัน (ป่ามะม่วง) น. อมฺพวน., พืช, สวน-ป่าไม้, มะม่วง
อารัญญิก ค. อารญฺญิก อรญฺญิก บุคคล, สวน-ป่าไม้
อาราม น. อาราม. อาวาส. วิหาร. อสฺสม. ยตินิวาส. ที่อยู่อาศัย, สวน-ป่าไม้, วัด
อุทยาน น. อุยฺยาน., อุปวน., อาราม. สถานที่, สวน-ป่าไม้
อุทยานตะวันออก น. ปุพฺพาราม. สถานที่, สวน-ป่าไม้
อุทยานส่วนพระองค์ น. ปมทวน., ราชุยฺยาน., สถานที่, สวน-ป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ น. เทสิโยปวน., เทสิยวน., สถานที่, สวน-ป่าไม้