เขตแดน

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ขอบขัณฑสีมา น. สีมา, ปเทส. อาณกฺเขตฺต., เขตแดน
ขอบเขต น. สีมา, โอธิ. อวธิ. มริยาทา, ปมาณ., เวลา, อาทิ. ปเทส. ปริจฺเฉท. ปริมาณ., ปริยนฺต. ปริเวณ. ปริมณฺฑล., เขตแดน
ชายแดน น. ปจฺจนฺต. ปจฺจนฺตเทส. มิลกฺขเทส. สีมนฺต. รชฺชสีมา, เทสสีมา, เขตแดน
ดินแดน น. รฏฺฐ., ปเทส. วิชิต., อาณาจกฺก., ปฐวีมณฺฑล., วิสย. แผ่นดิน, เขตแดน
ดินแดนติดชายแดน น. สีมาสนฺนรฏฺฐ., แผ่นดิน, เขตแดน
นอกเขต น. ปรภาค. เขตแดน
สีมา น. สีมา, เขตแดน
อาณา น. อาณา, อาณตฺติ, เขตแดน
อาณาจักร น. อาณาจกฺก., อธิรชฺช., รฏฺฐ., วิชิต., ภวน., สาปเตยฺย., อาณาวตฺติฏฐาน., อาธิปจฺจ., เขตแดน
อาณาบริเวณ น. ปริเวณ. มณฺฑล., อุปจาร. ภูมิปฺปเทส. เขตแดน
อาณาเขต น. อาณกฺเขตฺต., อาณาวตฺติฏฺฐาน., เขตแดน
อาณาเขตปกครอง น. สกวิสย. อาณาวตฺติฏฐาน., อาธิปจฺจ., สาปเตยฺย., เขตแดน
เขต น. เขตฺต., สีมา, มริยาทา, เขตแดน
เขตชานเมือง น. อุปนคร., เขตแดน
เขตทหาร น. ขนฺธาวาร. พลโกฏฺฐก. เขตแดน
เขตปกครอง น. เทสมณฺฑล., เขตแดน
เขตพระราชฐาน น. ราชนิเวสนกฺเขตฺต., เขตแดน
เขตร้อน น. อุณฺหาธิกเทส. เขตแดน
เขตสงวน น. อภยภูมิ, มิคทาย. เขตแดน
เขตหวงห้าม น. ปริคฺคหิตภูมิ, เขตแดน