ธรรมชาติ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กฎธรรมดา น. ธมฺมนิยามตา, ธมฺมนิยม. กฎเกณฑ์กติกา, ธรรมชาติ, ธรรมดา
กลีบเมฆ น. อพฺภฆน. ธรรมชาติ, น้ำ
กลุ่มควัน น. ธูมชาล., ธูมราสิ. ธรรมชาติ
กลุ่มเมฆหนาทึบ น. อพฺภฆน. ธรรมชาติ, น้ำ
ขวานฟ้า น. อสนี, อสุนี,. กุลิส., สเตรตา, อกฺขณา, วชิร., วิชฺชุ, วิชฺชุลตา, ธรรมชาติ, ไฟ
ขันธ์ น. ขนฺธ. ภูต. โวการ. อุปธิ. อุปาทิ, ธรรมชาติ, ร่างกายและส่วนประกอบ
ขันธ์ห้า น. ขนฺธปญฺจก., สกฺกาย. ธรรมชาติ, ร่างกายและส่วนประกอบ
ขั้ว น. นาฬิ, ทณฺฑ. วณฺฏ.., ธรรมชาติ, แผ่นดิน
ขั้วโลก น. ภูอกฺขคฺค. ธรรมชาติ, แผ่นดิน
ขั้วโลกใต้ น. ทกฺขิณนฺต. ธรรมชาติ, แผ่นดิน
ขุนเขา น. ปพฺพตราช. ธรรมชาติ, แผ่นดิน
คงคา ดู แม่น้ำ. ธรรมชาติ, น้ำ
คลื่น น. ตรงค. ภงฺค. อูมิ,. อุมฺมิ,. วีจิ,. ธรรมชาติ
คลื่นกระเซ็น น. วีจิสีกร. ธรรมชาติ
คลื่นยักษ์ น. อุลฺโลล. กลฺโลล. มหาวีจิ, ธรรมชาติ
คลื่นเสียง น. สทฺทเวค. ธรรมชาติ, เสียง
คลื่นแสง น. รํสิเวค. ธรรมชาติ, แสง
คลื่นใต้น้ำ น. เหฏฺฐาชลปฺปวาห. ธรรมชาติ
คลื่นใหญ่ ดู คลื่นยักษ์. ธรรมชาติ
คูหา น. คุหา,

ถ้ำ

ธรรมชาติ, ที่อยู่อาศัย