เสียง

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คลื่นเสียง น. สทฺทเวค. ธรรมชาติ, เสียง
ช้างร้อง น. โกญฺจนาท. เสียง, ช้าง
ดังกรี๊ง (โทรศัพท์) ก. กิณิกิณายติ เสียง
ดังสนั่น ค. ธนิต เสียง
ดังเกินไป (เสียง) ค. อจฺจุคฺคต เสียง
ดังแสบหู ค. กฏุกสทฺทยุตฺต เสียง
ตะเบ็งเสียงร้อง ก. วิสฺสรํ กโรติ, อุนฺนทติ เสียง
ติดเสียง ค. โฆสปฺปมาณิก เสียง
ต้นเสียง น. ปุรปาฐก. ปมุขคายก. คายเน ปุพฺพงฺคม. เสียง
ทำเสียงขึ้นจมูก ก. อนุนาสิกสทฺทํ ปวตฺเตติ เสียง
ทำเสียงดังจุ๊บๆ (ดูดปาก) กวิ. จปุจปุการกํ เสียง
นกร้อง น. กูชน.,
ก. กูชติ
เสียง
นฤนาท น. นินฺนาท. (ดู กึกก้อง) เสียง
นักสัทศาสตร์ น. สทฺทสตฺถวิทู. สรวิชฺชาวิทู. บุคคล, ศาสตร์-วิทยา, เสียง
น้ำเสียง น. ปวตฺตสทฺท. สร. นาท. เสียง
ปรับเสียง (tune) ก. สุสฺสรํ กโรติ เสียง
ผิวปาก น. ทนฺตคีต., มุขกาหลนาท. ดนตรี, เสียง
สิงหนาท (บันลือ) น. สีหนาท. เสียง
สุรเสียง น. โฆส. นินฺนาท. เสียง
สุ้มเสียง น. สทฺท. ปวตฺตสทฺท. เสียง