การวัด

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
การวัดและบันทึกแผ่นดินไหว น. ภูมิจาลวิภาค. การวัด, แผ่นดิน
ตวง น. ปมิติ, ปมา, มาน.,
ก. โตเลติ มาเนติ
การวัด
ตวงข้าว ก. ธญฺญํ มาเนติ การวัด
วัด (กะขนาด) น. มินน., มาณ., ปมาณ., มิติ, ตุลน.,
ก. มินาติ ปริมินาติ ปมาเณติ
การวัด
วัดขนาด น. มินน.,
ก. ยถาปมาณํ มินาติ
การวัด
วัดความลึกของน้ำ ก. โอคาหติ, ชลคมฺภีรตฺตํ มินาติ การวัด
วัดผล ดู ประเมินผล. การวัด
วัดแดด ก. ฉายํ มินาติ การวัด