แหล่งน้ำ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กว๊าน น. มหาวาปี, มหาโสพฺภ. มหาชลาสย. แหล่งน้ำ
คลอง น. นิทฺธมน., ชลมาติกา, ชลเนตฺติ, แหล่งน้ำ
คลองส่งน้ำ น. อุทกมาติกา, แหล่งน้ำ
คลองเล็ก น. สาขานที, แหล่งน้ำ
ชลาลัย น. ชลาลย. แหล่งน้ำ
ชลาศรัย น. ชลาสย. แหล่งน้ำ
ชายทะเล น. สมุทฺทเวลา, สมุทฺทกูล., สมุทฺทตีร., ธรรมชาติ, แหล่งน้ำ
ชายฝั่ง น. กูล., ตีร., อนุตีร, นทีตีร, อุปกูล., ธรรมชาติ, แหล่งน้ำ
ชายหาด น. เวลา, สมุทฺทเวลา, สมุทฺทตีร., เวลาสนฺนวาลุกาตล., ธรรมชาติ, แหล่งน้ำ
ชายเฟือย ดู ชายฝั่ง. ธรรมชาติ, แหล่งน้ำ
ชโลทร ดู แม่น้ำ, ทะเล แหล่งน้ำ
ดงน้ำครำ น. จนฺทนิกา, ชมฺพาฬี, โอฬิคลฺล. แหล่งน้ำ
ตระพัง, ตะพัง น. ขาต., โปกฺขรณี,

ตะพัง น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง ตระพัง หรือ…

แหล่งน้ำ
ตระพังหิน น. สิลาโปกฺขรณี, โสณฺฑิกา, โสณฺฑี, แหล่งน้ำ
ตะพังหิน น. โสณฺฑี, สิลาโปกฺขรณี, แหล่งน้ำ
ตาน้ำ น. เหฏฺฐาตโลทกฏฺฐาน., แหล่งน้ำ
ต้นน้ำ น. นทีปภว. อุพฺภวนฏฺฐาน., แหล่งน้ำ
ต้นแม่น้ำ น. ปภว. อุพฺภวฏฺฐาน., ทางน้ำ, แหล่งน้ำ
ทะเล น. อณฺณว. สาคร. สินฺธุ, สมุทฺท. อุทธิ. รตนากร. ชลธิ. ชลนิธิ. ขีรณฺณว. อิราวต. อุทรภิ. กูปาร. ตีวร. โตยธิ. ธุนีนาถภรุ. แหล่งน้ำ
ทะเลลึก น. รหท. แหล่งน้ำ