ทางน้ำ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คูเมือง น. ปริขา, ทีฆิกา, ทิคฺฆิกา, อาคารและส่วนประกอบ, ทางน้ำ
ชลมารค น. ชลมคฺค. ทางน้ำ
ตลิ่ง น. ตีร., กูล., โรธ., ปตีร., ตฏ., ตฏี, วปฺป. เวลา, สถานที่, ทางน้ำ
ตลิ่งชัน น. ฉินฺนตฏ., สถานที่, ทางน้ำ
ต้นแม่น้ำ น. ปภว. อุพฺภวฏฺฐาน., ทางน้ำ, แหล่งน้ำ
ทางน้ำ น. ชลปถ. ชลมคฺค. ปณาลี, ชลเนตฺติ, ทางน้ำ
ทางน้ำไหล น. วาริมคฺค. ปนาฬิกา, ปนาฬี,. กนฺทร., มาติกา, ชลมาติกา, ทางน้ำ
ทางระบายน้ำ น. ชลเนตฺติ, อุทกมาติกา, ทางน้ำ
ทางส่งน้ำ น. อโธมุขา ปริขา, อโธมุขา ปณาฬิกา, ทางน้ำ
ธาร น. ธารา, น้ำ, ทางน้ำ
ธารน้ำแข็ง น. หิมนที, หิมกฺขนฺธ. ทางน้ำ
ประตูน้ำ น. ชลนิคฺคม. ภม. คงฺคาทฺวาร., ชลทฺวาร., มาติกาทฺวาร., อาคารและส่วนประกอบ, ทางน้ำ
ประตูระบายน้ำ น. นิทฺธมนทฺวาร., ชลทฺวาร., อาคารและส่วนประกอบ, ทางน้ำ
อุทกธารา น. อุทกธารา,

อุทกธารา น. สายนํ้า, ท่อนํ้า

น้ำ, ทางน้ำ
แคว น. นที, อปคา, ทางน้ำ
แม่น้ำ น. นที, สวนฺตี, นินฺนคา, สินฺธุ, สริตา, อาปคา, วาหินี, กูลวตี, ฌร. ธุนี, นิชฺฌรี, วหา, วาริวห. สาคร. นชฺชา, (=นทิโย) แม่น้ำ, ทางน้ำ
แม่น้ำคงคา น. คงฺคา, คงฺคานที, ภาคีรถี, ติปถคตา, แม่น้ำ, ทางน้ำ
แม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขา น. ปพฺพตนที, แม่น้ำ, ทางน้ำ
แม่น้ำนัมมทา น. นมฺมทา, (นมฺมํ สุขํ เทติ) แม่น้ำ, ทางน้ำ
แม่น้ำน้อย น. กุนฺนที, แม่น้ำ, ทางน้ำ