ผลไม้

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กล้วย (ผล~) น. กทลิผล., พืช, ไม้ล้มลุก, ผลไม้
กล้วยหอม น. อสนปณฺณ., พืช, ผลไม้
กล้วยไม่มีเมล็ด น. โมจ.., พืช, ผลไม้
คล้ายผลไม้ ค. ผลายตฺต ผลสทิส ผลไม้
ตาลสุก น. ตาลสุกฺก., ผลไม้, อาหาร
ทับทิม (ต้นไม้) น. กรก. กรกผล., ทาลิม. ทาฬิม. ทามฺพ. มณิพีช., พืช, ไม้ต้น, ผลไม้
ทับทิม (ผลไม้) น. ทาฬิมผล., พืช, ไม้ต้น, ผลไม้
ทุเรียน น. ปนสวิเสส. พืช, ไม้ต้น, ผลไม้
น้อยหน่า (ผลไม้) น. สาทุสิตาผล.,

น้อยหน่า น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก…

พืช, ผลไม้, ไม้พุ่ม
ผลดิบ (ไม่สุก) น. สลาฏุ., ผลไม้, อาหาร
ผลไม้ น. ผล., ปสว. ผลาหาร. ผลไม้, อาหาร
ผลไม้ดิบ น. สลาฏุ., ผลไม้, อาหาร
ผลไม้ธรรมชาติ น. ปวตฺตผล., ผลไม้, อาหาร
ผลไม้น้อยใหญ่ น. ผลาผล., ผลไม้, อาหาร
ผลไม้สุก น. ปกฺก., ผลไม้, อาหาร
ผลไม้เล็กๆ น. ขุทฺทกผล., ผลไม้, อาหาร
ผลไม้แช่อิ่ม น. ผาณิตรกฺขิตผล., ผลไม้, อาหาร
พลัม น. โกล., พทร.,

พลัม (ไหน) เป็นไม้ผลที่มีผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง…

พืช, ผลไม้
พลัมแห้ง (ลูกพรุน) น. สุกฺขพทร., พืช, ผลไม้
ลูกจันทน์ น. ชาติโกส., ชาติผล.,

จันทน์ น. ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ ดอก…

ผลไม้