ไม้ต้น

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระถิน น. นตฺตมาล.

กระถิน น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นไม่มีหนาม…

พืช, ไม้เถา, ไม้ต้น
กระทิง (ต้น~) ดู กากะทิง. พืช, พืช, ไม้ต้น
กระโดน น. ขีริกา, ราชายตน.,

กระโดน น. ชื่อไม้ต้น…

พืช, ไม้ต้น
กุ่ม (ต้น~) น. วรณ. วรุณ. วรุณกฏฺฐ. กกุธ. กุกฺกุธ. กเรริ. นีป. กรญฺช.

กุ่ม น. ชื่อไม้ต้น ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ…

พืช, ไม้ต้น
กุ่มบก น. สุณฺณิก.

กุ่ม น. ชื่อไม้ต้น ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ…

พืช, ไม้ต้น
ขนุน น. ปนส. กณฺฏกี. กณฺฏกิผล., พืช, ไม้ต้น
ขนุนสำปะลอ น. ลพุช. ลิกุจ. ลาพุส. พืช, ไม้ต้น
ขนุนหนัง น. ปิฏฺฐปนส. พืช, ไม้ต้น
จันทน์ น. จนฺทน., คนฺธสาร.

จันทน์ น. ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ ดอก…

พืช, ไม้ต้น
จันทน์เทศ น. ชาติโกส. ชาติผล.,

จันทน์เทศ น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลาง…

พืช, ไม้ต้น
จันทน์แดง น. ติลปณฺณิ. ปตฺตงฺค., รญฺชน., รตฺตจนฺทน., โลหิตจนฺทน., พืช, ไม้ต้น
จัมปก (ต้น~) ดู จำปา.

จำปา น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกสีเหลืองอมส้ม…

พืช, ไม้ต้น
จามจุรี (ซึก) น. สิรีส. ภณฺฑิล. โกวิลาร. ยุคปตฺต. เสริสก. สนฺตาน. พืช, ไม้ต้น
ฉำฉา ดู ก้ามปู. พืช, ไม้ต้น
ฉิมพลี ดู ต้นงิ้ว. พืช, ไม้ต้น, ต้นงิ้ว
ชา (ต้นชา) น. จาหา,

ชา น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็ก…

พืช, ไม้ต้น
ซึก ดู จามจุรี. พืช, ไม้ต้น
ตะกู ดู กระทุ่ม. พืช, ไม้ต้น
ตาล น. ตาล. วิเภทิกา, ทุมนฺตร. ลฏฺฐิ, พืช, ไม้ต้น
ติ้ว (ต้นไม้) น. กเรริ.

ติ้ว น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิด เช่น ติ้วเกลี้ยง,…

พืช, ไม้ต้น