ไม้พุ่ม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระบองเพชร น. อปตฺตกคจฺฉ. สกณฺฏกคจฺฉ. สกณฏกนุหี.

กระบองเพชร น. ชื่อไม้พุ่ม ลำต้นสูง 3-5 เมตร…

พืช, ไม้พุ่ม
คันทรง (ไม้พุ่ม) น. อคฺคิปฏฺฐ. อคฺคิมนฺถ. มธุรสา, มุณฺฑา, มุพฺพา, พืช, พืช, ไม้พุ่ม
ชบา น. ชปา, ชยสุมน., ชีวสุมน., พนฺธุก. พนฺธุชีว. พนฺธุชีวก. ภณฺฑิก. พืช, พืช, ไม้พุ่ม
ตะบองเพชร ดู กระบองเพชร.

กระบองเพชร น. ชื่อไม้พุ่ม ลำต้นสูง 3-5 เมตร…

พืช, ไม้พุ่ม
ตะไคร้น้ำ น. เอรก. เอฬคณิ. นีลิกา,

ตะไคร้น้ำ น. ชื่อไม้พุ่ม ใบเรียวเล็ก…

พืช, ไม้พุ่ม
ต้นเข็ม น. อจิว. อจฺฉิว. ขุทฺทปุปฺผิย. มญฺเชฏฐี, พืช, ไม้พุ่ม
ต้นแก้ว น. กุลก. กากตินฺทุก. พืช, ไม้พุ่ม
น้อยหน่า (ผลไม้) น. สาทุสิตาผล.,

น้อยหน่า น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก…

พืช, ผลไม้, ไม้พุ่ม
ไผ่ น. เวฬุ. เวณุ. เวนุ. วํส. ตจสาร. ทีฆวํส. ธนุทุม. นฬ.

ไผ่ น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุล…

พืช, ไม้พุ่ม