ปลอมเทียม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ของปลอม ดู ของเทียม. ปลอมเทียม
จอมปลอม ค. กุหก เกราฏิก วญฺจก ปลอมเทียม
ชื่อปลอม น. นามปฏิรูป., กูฏลิปิ, ปลอมเทียม
ธรรมเทียม น. ธมฺมปฏิรูป. สทฺธมฺมปฏิรูป. ธรรมะ, ปลอมเทียม
นักบวชแปลง น. สมณกุตฺตก. บุคคล, นักบวช-ผู้ประพฤติธรรม, ปลอมเทียม
ปลอม น. กูฏ.,
ค. กตก กูฏ ปฏิรูป ปฏิรูปิก อยถาภูต กุตฺติก วญฺจก เนกติก สิปฺปนิมฺมิต
ปลอมเทียม
ปลอมของ ก. ปฏิรูปเกน วญฺเจติ ปลอมเทียม
ปลอมขึ้น น. มิจฺฉารจนา,
ก. อยถากโรติ, มิจฺฉาลิปึ สมฺปาเทติ
ปลอมเทียม
ปลอมจดหมาย ก. กูฏเลขนํ สมฺปาเทติ ปลอมเทียม
ปลอมตัว น. อญฺญเวสคหณ., เวสปริวตฺตน.,
ค. อญฺญาตกเวส อญฺญาตกวณฺณ อนฺธเวส
ก. อญฺญาตกเวสํ คณฺหาติ, เวสนฺตรํ คณฺหาติ, ปกตึ ปริวตฺเตติ
ปลอมเทียม
ปลอมตัวเข้ามาอยู่ด้วย ค. เสยฺยสํวาสก ปลอมเทียม
ปลอมเป็น ก. อญฺญาเวสคหณ., ปลอมเทียม
ปลอมแปลง น. กูฏสํวิธาน., กูฏนิมฺมาน.,
ค. เนกติก วญฺจก ปตารก กูฏวิธานการี
ก. กิตฺติมํ กโรติ, มิจฺฉา ทสฺเสติ, วญฺเจติ, กูฏวิธานํ กโรติ, วิกฏเวสํ คณฺหาติ
ปลอมเทียม
ผมปลอม (wig) น. กิตฺติมเกสกลาป. ร่างกายและส่วนประกอบ, ขน, ปลอมเทียม
พ่อค้าของปลอม น. วฺยาชวาณิช. กูฏวาณิช. บุคคล, ซื้อขาย, ปลอมเทียม
หมอเก๊ ดู หมอเถื่อน. บุคคล, แพทย์หมอ, ปลอมเทียม
หมอเถื่อน น. กูฏเวชฺช. กุเวชฺช. กูฏติกิจฺฉก. บุคคล, แพทย์หมอ, ปลอมเทียม
เทียม (ปลอม) ค. กตก ปฏิรูป รูปก กิตฺติม กูฏ สํโยคายตฺต สํยุตฺต ปลอมเทียม
ใช้ชื่อปลอม สำ. นามปฏิรูปํ ทสฺเสติ ปลอมเทียม