ธรรมะ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรมฐาน น. กมฺมฏฺฐาน., ธรรมะ
กองทุกข์ น. ทุกฺขกฺขนฺธ. ธรรมะ
ข้อธรรม น. ธมฺมปท., ธรรมะ
คติธรรม น. ธมฺมคติ, ธรรมะ
คนรู้หลักธรรมะ น. อชฺฌตฺตธมฺมวิทู. บุคคล, ธรรมะ
ครองธรรม ค. ธมฺมิก ธมฺมธร ธมฺมฏฺฐ ธมฺมจารี ธรรมะ
คลังธรรม น. ธมฺมโกส. ธรรมะ
คุณธรรม น. คุณ., ธมฺม. ภค., ธรรมะ
คุณธรรมพิเศษ น. วิเสส. ธรรมะ
ฌาน น. ฌาน., โยค. ธรรมะ
ฌานพื้นฐาน น. ปาทกชฺฌาน., ธรรมะ
ญาณ น. ญาณ., เวท. ธรรมะ
ญาติสงเคราะห์ น. ญาติสงฺคห. ธรรมะ, ครอบครัว-ญาติ
ดวงตาเห็นธรรม น. ธมฺมจกฺขุ., ธรรมะ
ดับของนามรูป ก. นิรุชฺฌติ ธรรมะ
ดับทุกข์ น. ทุกฺขนิโรธ. ธรรมะ
ดับสังขาร น. สงฺขารูปสม. มรณ., กาลกิริยา, ฯเปฯ ธรรมะ
ดับสูญ น. อตฺถงฺคม.
ค. อตฺถงฺคต
ธรรมะ
ตรีปิฎก น. ติปิฏก., เตปิฏก., ปิฏกตฺตย., คัมภีร์, ธรรมะ
ทางสายกลาง น. มชฺฌิมาปฏิปทา, ธรรมะ