คัมภีร์

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กุรอ่าน (koran, คัมภีร์~) น. โมหมฺมทียธมฺมคนฺถ. คัมภีร์
คัมภีร์ต้นแบบ น. อิติห., อิติหาส. คัมภีร์
คัมภีร์พระคริสต์ธรรม น. กิฏฺฐธมฺมคนฺถ. คริสต์, คัมภีร์
คัมภีร์พระไตรปิฎก น. เตปิฏกคนฺถ. พุทธ, คัมภีร์
คัมภีร์อัลกุรอ่าน (Alkoran) น. โมหมฺมทียธมฺมคนฺถ. อิสลาม, คัมภีร์
คัมภีร์เวท,มนต์ น. เวท, มนฺต. สุติ, ตยี,สาม. พราหมณ์, คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล น. ปาวจน., ธมฺมลิปิ, คริสต์, คัมภีร์
ฎีกา น. ฏีกา, อายาจนปณฺณ., คัมภีร์
ฎีกาจารย์ น. ฏีกาจริย. คัมภีร์, บุคคล
ตรีปิฎก น. ติปิฏก., เตปิฏก., ปิฏกตฺตย., คัมภีร์, ธรรมะ
ปกรณ์ น. ปกรณ., (ดู คัมภีร์) คัมภีร์
ปกีรณัม น. ปกรณ., คัมภีร์
ใบลาน น. ปณฺณ., โปฏฺฐก., โปฏฺฐิล., หินฺตาล., ส่วนของพืช, หนังสือ, คัมภีร์
ไบเบิล (Bible) น. กิฏฺฐวธมฺมโปตฺถก.., คัมภีร์, คริสต์