ส่วนของพืช

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กก (โคนไม้) น. มูล., ปาท. ส่วนของพืช
กกตาล (โคนตาล) น. ตาลมูล. ส่วนของพืช
กรัก (แก่นขนุน) น. ปนสสาร.

ปนส-สาร.  ปนส ขนุน, สาร แก่น.

กรัก…

ส่วนของพืช
กลีบ (~ดอกไม้) น. ทล., (อุ. ปุปฺผทล.,) ส่วนของพืช
กลีบบัว น. ปทุมกลาป. ส่วนของพืช
กล้าไม้ น. กิฏฺฐ., โรปก., ส่วนของพืช
กอ น. คุมฺพ. คจฺฉ. พืช, ส่วนของพืช
กอบัว น. นลินี. ปทุมปุญฺช. ปทุมินี, พืช, ส่วนของพืช
กอไผ่ น. เวฬุคุมฺพ. ส่วนของพืช
กอไม้ น. ถมฺภ. คุมฺพ. คจฺฉ.ขุทฺทปาทป. พืช, ส่วนของพืช
กอไม้ดอก น. มาลาคจฺฉ. ปุปฺผคจฺฉ. พืช, ส่วนของพืช
กะโหลกน้ำเต้า น. กมณฺฑลุ.., กุณฺฑิกา, ตุมฺพกฏาห. ส่วนของพืช
กิ่ง น. สาขา, ลตา, นาล., ปริยา, ส่วนของพืช
กิ่งก้าน น. วิฏป. ปสาข. ส่วนของพืช
กิ่งก้านสาขา น. องฺค., อวยว. องฺคปจฺจงฺค., ส่วนของพืช
กิ่งตอน น. พีชก., องฺกุร. ส่วนของพืช
กิ่งเล็ก น. ปสาขา, ส่วนของพืช
กิ่งแขนง น. ปสาขา, ส่วนของพืช
กิ่งไม้ น. สาขา, ส่วนของพืช
ก้าน (~ตัน) น. กณฺฑ. กนฺท. วณฺฏ.., ทณฺฑ. ส่วนของพืช