ดินหินแร่ธาตุ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรพินธุ์ (ทับทิม-รัตนะ) น. กุรุวินฺท. รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
กรวด ดู ก้อนกรวด. ดินหินแร่ธาตุ
กราไฟท์ (graphite) น. อพฺภก., ดินหินแร่ธาตุ
กากเพชร น. รตนเฉทกวชิร., ดินหินแร่ธาตุ
ก้อนดิน น. เลฑฺฑุ. เลณฺฑ., มตฺติกาขณฺฑ. ทลี, ดินหินแร่ธาตุ
ก้อนดินเหนียว น. มตฺติกาขณฺฑ. มตฺติกาปิณฺฑ. ดินหินแร่ธาตุ
ก้อนหิน น. สิลา, ปาสาณคุฬ. สิลาคุฬ. ดินหินแร่ธาตุ
ก้อนเกลือ น. โลณสกฺขร., อาหาร, ดินหินแร่ธาตุ
ก้อนเกลือสะตุ น. โลณสกฺขริกา,

สะตุ ก. แปรรูปลักษณะของบางอย่าง เช่นเกลือ…

สารเคมี, ดินหินแร่ธาตุ
ก้อนเหล็ก น. อโยคุฬ. ดินหินแร่ธาตุ
ก้อนแร่ดิบ น. อโสธิตโลหปิณฺฑ. ดินหินแร่ธาตุ
คริสตัล (crystal) น. กาโจปล. ผลิก., ดินหินแร่ธาตุ
ควอตซ์ (quartz) น. กาโจปล., ดินหินแร่ธาตุ
คาร์บอน (carbon) น. องฺคารธาตุ, ดินหินแร่ธาตุ
ง้วนดิน น. ภูมิปปฺปฏก. ดินหินแร่ธาตุ
ชั้นหิน น. ภูมิตลทฺธร., ดินหินแร่ธาตุ
ซิงค์ (sink) น. ปูติอุทกาวาฏ. ดินหินแร่ธาตุ
ดิน น. ปํสุ. มตฺติกา, ปฐวี, ดินหินแร่ธาตุ
ดินขาว น. เสตมตฺติกา, ดินหินแร่ธาตุ
ดินฉาบ น. มตฺติกา, ดินหินแร่ธาตุ