ก้อนเกลือสะตุ

น. โลณสกฺขริกา,
อธิบายเพิ่มเติม

สะตุ ก. แปรรูปลักษณะของบางอย่าง เช่นเกลือ สารส้ม จุนสี ให้เป็นผงบริสุทธิ์โดยวิธีทำให้ร้อนจัดด้วยไฟ เพื่อให้สิ่งที่ไม่ต้องการสลายกลายเป็นควันไป.

คำแม่
ก้อน

Comments