รัตนะ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรพินธุ์ (ทับทิม-รัตนะ) น. กุรุวินฺท. รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
ดวงแก้ว น. มณิรตน., รัตนะ
ทับทิม (รัตนะ) น. โลหิตงฺก. ปทุมราค. รตฺตมณิ. กุรุวินฺท. ปุสฺสราค. ผุสฺสราค. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
พลอย (รัตนะ) ดู ทับทิม. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
พลอยสีม่วง (ไพลิน) น. อมฺพงฺกุรมณิ. นีลมณิ. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
พลอยสีเหลือง น. มนฺทปีตมณิ. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
พลอยสีเหลือบ (opal) น. อุปลมณิ. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
พลอยเหลือง (บุษราคัม) น. ผุสฺสราค. ปุสฺสราค. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
พลอยแกะ น. สลญฺฉนมณิ. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
พลอยแดง ดู ทับทิม. ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
อัญมณี น. รตน., มณิ.

อัญมณี น. รัตนชาติที่เจียระไนแล้ว,…

ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
เขี้ยวหนุมาน (quartz, หิน~) น. กาโจปล., รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
เครื่องเพชรพลอย น. รตนาภรณ., รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
เพชรตาแมว (ไพฑูรย์) น. วํสวณฺณ. เวฬุริย., กพรมณิ. มสารคลฺล., ดินหินแร่ธาตุ, รัตนะ
แก้ว (รตนะ) น. มณิ,. รตน., รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
แก้วผลึก (crystal) น. ผลิก. กาโจปล., รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
แก้วมณี น. วสุ. รตน., มณิ. รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
แก้วมรกต น. มรกฏ. มรกต. รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
แก้วลาย (เพชรตาแมว) น. มสารคลฺล., กพรมณิ. รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
แก้ววิเชียร น. วชิร., รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ