เกิด

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คนท้อง น. คพฺภินี. บุคคล, เกิด, ตั้งท้อง
คลอด น. ปสว. ปสูติ, ชาติ, คพฺภวุฏฺฐาน.,
ค. ปสูต ชาต
ก. ปสูยติ สวติ
เกิด
คลอดก่อนกำหนด ค. อยถากาเล ชาต เกิด
คลอดบุตร น. วิชายน., สูติกมฺม., ปสูติ, คพฺภวุฏฺฐาน.,
ค. วิชาตา
ก. วิชายติ ชเนติ อุปฺปาเทติ นิพฺพตฺเตติ
เกิด
ชาติ (เกิด) น. ชาติ, เกิด
ชาติ (สถานที่) น. เทส. ปเทส. รฏฺฐ., วิสย. วิชิต., สถานที่, บุคคล, เกิด
ถิ่นกำเนิด น. ชนิตฺต., ชาติฏฺฐาน., ชาติภูมิ, เกิด
ถิ่นเกิด ดู ถิ่นกำเนิด. เกิด
ถือกำเนิด (เกิด) ก. สญฺชายติ เกิด
ถือกำเนิดในตระกูลผู้ดี ค. อภิชาต กุลีน เกิด
ถือกำเนิดใหม่ น. ปฏิสนฺธิ, เกิด
น้ำครำ ดู บ่อน้ำครำ. น้ำ, เกิด
บังเกิด น. นิพฺพตฺติ, นิพฺพตฺตน.,
ค. นิพฺพตฺต นิพฺพตฺตนก
ก. นิพฺพตฺตติ
เกิด
ประสูติ น. ปสูติ, ปสว. ปสวน., วิชายน., เกิด
ผู้ให้กำเนิด น. ชนก. ชนนี, บุคคล, เกิด
สถิติคนเกิดคนตาย น. ชาตมตสงฺขฺยาเลขน., เกิด, ตาย
ออกไข่ ค. อณฺฑชนก อณฺฑช
ก. อณฺเฑติ
เกิด
แผ่นดินที่เกิด น. อุปฺปตฺติภูมิ, อภิชน. แผ่นดิน, เกิด