พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรมชั่ว น. กฏน., กุกมฺม., ปาปกมฺม., ทุกกฏ., กรรม
กรรมฐาน น. กมฺมฏฺฐาน., ธรรมะ
กรรมที่เศร้าหมอง น. กมฺมกิเลส. กรรม
กรรมบถ น. กมฺมปถ. กรรม
กรรมพันธุ์ ค. กมฺมพนฺธุ ปรมฺปราคต กรรม
กรรมวัฏ น. กมฺมวฏฺฏ., กรรม
กรรมวาจก น. กมฺมวาจก. ไวยากรณ์
กรรมวาจา น. กมฺมวาจา, สังฆกรรม
กรรมวิธี น. กมฺมวิธิ. วีถิ,
กรรมวิบาก น. กมฺมวิปาก. กรรม
กรรมสัมปาทิก น. กมฺมสมฺปาทิก. กรรม
กรรมสิทธิ (เป็นเจ้าของ) น. สามิกตฺต.,ปภุตฺต., อธิการ.
กรรมหนัก น. ครุกมฺม., ภาริยกมฺม., กรรม
กรรมัชวาต น. กมฺมชวาต.

กรรมชวาต น. ลมเกิดแต่กรรม คือ…

กรรม
กรรมาชีพ น. ทุคฺคตชน. ทุคฺคตชนตา, บุคคล, อาชีพ
กรรมาธิการ น. อธิการี. นิโยชิต. บุคคล
กรรมาร ดู ช่างทอง. บุคคล, อาชีพ
กรรมเก่า น. ปุพฺพกมฺม., กรรม
กรรเจียก น. กณฺณกุสุม.,

กรรเจียก น. เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก…

เครื่องประดับกาย
กรรเชียง น. ผิย. วฏาการ. เกณิ, ขุทฺทการิตฺต.,
ก. ขุทฺทการิตฺเตน นาวํ ปาเชติ, เกณึ ปาเตติ

กรรเชียง น.…