พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรแสง (สไบ) น. อํสาลมฺพก.,
กรรโชก ดู ข่มขู่.
กรรไกร น. สตฺถก., ปิปฺผลก., กตฺตริ., กตฺตริกา, กตฺตริย., ปตฺตปาลี. อุปกรณ์
กรรไกรตัดไส้เทียน น. ทีปวฏฺฏสงฺขารก. อุปกรณ์
กรรไตร ดู กรรไกร. อุปกรณ์
กรวด ดู ก้อนกรวด. ดินหินแร่ธาตุ
กรวดน้ำ น. ทกฺขิโณทกปาตน.,
กรวย น. สิขา, ถูปาการวตฺถุ., อุปกรณ์
กรอ (ม้วนด้าย) ก. วฏฺเฏติ
กรอ (แต่งให้เรียบ) ก. สมํ กโรติ
กรอก น. อนฺโตปเวสน., นิสิญฺจน.,
ก. อนฺโต ปเวเสติ, นิสิญฺจติ, ผราเปติ
กรอกข้อมูล (entry) น. โปฏฺฐเก ลิขาปน.,
กรอกรายการ น. ลิขน.,
กรอง ก. ปุนาติ, อุทเกน วิโยเชติ, ปริสฺสาเวติ
กรองกรอย ค. นิรีห ทนฺธ ทีฆสุตฺติก มนฺทคติก ตนฺทิต
กรองน้ำ น. ปริสฺสาวน., ชลโสธน.,
ก. ปริสฺสาเวติ
กกิ. ปริสฺสาวิต
กรอบ (เปราะ) ค. ภงฺคุร ปภงฺคุ ปภงฺคุณ สุขภญฺชิย
กรอบ (ขอบ) น. วฏฺฏิ, วฏฺฏิกา, ปริยนฺต.
กรอบช่องแสง น. ทฺวาโรปริกวาฏ.,
กรอบประตู น. ทฺวารพาหา, ทฺวาโรปริกวาฏ., อาคารและส่วนประกอบ