พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรมธรรม์ น. อปฺปณาปณฺณ.,
กรมวัง น. ราชกุลาธิการี.

กรมวัง (โบ; เลิก) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์…

ส่วนราชการ
กรรณ ดู หู. ร่างกายและส่วนประกอบ
กรรณิการ์ น. กณิการ. กณฺณิการ. ทุมุปฺปล. พืช, ดอกไม้
กรรตุการก น. กตฺตุการก. ไวยากรณ์
กรรตุวาจก น. กตฺตุวาจก. ไวยากรณ์
กรรบิด (มีด) น. วาสิ, ตจฺฉนี, สตฺถ., วิกนตน., อุปกรณ์
กรรพุม น. กรปุฏ. อญฺชลิ. อญฺชลี. อญฺชลิกา, ปญฺชลี, ร่างกายและส่วนประกอบ
กรรภิรมย์ น. ปญฺจปฏลเสตจฺฉตฺต.,
กรรม น. กมฺม.,
กรรมกร น. กมฺมกร. กมฺมการ. เวตนิก. ภฏก. ภตก. บุคคล, อาชีพ
กรรมกรขนของขึ้นเรือ น. นาวาภณฺฑวาหก. บุคคล, อาชีพ
กรรมกรณ์ น. กมฺมกรณ., อุปกรณ์
กรรมการ น. การกสภา, กมฺมการชนตา, อธิการีคณ. บุคคล, สมุหนาม
กรรมการก น. กมฺมการก. ไวยากรณ์
กรรมการชี้ขาด ดู กรรมการตัดสิน บุคคล, สมุหนาม
กรรมการตัดสิน น. วินิจฺฉยสภา, ปมาณปุริส. มชฺฌฏฺฐ. นิณฺเณตุ. ตีรณการี. บุคคล, สมุหนาม
กรรมการสอบไล่ น. อุปปริกฺขากมฺมการชนตา, บุคคล, สมุหนาม
กรรมการอำนวยการ น. ปริหาราธิการี. บุคคล, สมุหนาม
กรรมชวาต น. กมฺมชวาต.

กรรมชวาต น. ลมเกิดแต่กรรม คือ…

กรรม