พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรณีตัวอย่าง ดู ตัวอย่าง.
กรณีต่างจากปกติ (ข้อยกเว้น) น. วชฺชน., วิเสสการณ.,
กรณีพิพาท น. วิวาท. โวหาร. อธิกรณ., อฏฺฏ. อตฺถ. กรณี,
กรณีย์ น. กรณีย.,
กรณีแวดล้อม น. อวตฺถา, เหตุ. การณ.,
กรณีใดๆ วิ. เยน เกนจิ อากาเรน
กรด น. ขาร. อมฺพิล., สารเคมี
กรดกำมะถัน น. รสญฺชนชขาร. สารเคมี
กรดดินประสิว (nitrate) น. ยวขาร. สารเคมี
กรดถ่าน น. องฺคารชขาร. สารเคมี
กรดไนตริก (nitric) น. ชีวนฺตกวิส., สารเคมี
กรน น. กากจฺฉนา, ฆุรุฆุรายนา,
ก. กากจฺฉติ ฆุรุฆุรายติ
กรนครอกๆ น. ฆุรุฆุรายนา,
ก. ฆุรุฆุรายติ
กรบ (เครื่องแทงปลา) น. มจฺฉวิชฺฌก. อุปกรณ์
กรพินธุ์ (ทับทิม-รัตนะ) น. กุรุวินฺท. รัตนะ, ดินหินแร่ธาตุ
กรม (ส่วนราชการ) น. การิยํส. การิยมณฺฑล., ส่วนราชการ
กรมกรอม น. สุสฺสน., โสสน.,
กรมการ น. ปทฏฺฐ. ธุรนฺธร. อธิการี. ส่วนราชการ
กรมการศาสนา น. สาสนาธิการี. ส่วนราชการ
กรมตำรวจ น. ราชปุริสาธิการี. ส่วนราชการ