กรรมชั่ว

น. กฏน., กุกมฺม., ปาปกมฺม., ทุกกฏ.,
หมวดหมู่
คำแม่
กรรม
อังกฤษ
evil karma

Comments