กรรม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรมชวาต น. กมฺมชวาต.

กรรมชวาต น. ลมเกิดแต่กรรม คือ…

กรรม
กรรมชั่ว น. กฏน., กุกมฺม., ปาปกมฺม., ทุกกฏ., กรรม
กรรมที่เศร้าหมอง น. กมฺมกิเลส. กรรม
กรรมบถ น. กมฺมปถ. กรรม
กรรมพันธุ์ ค. กมฺมพนฺธุ ปรมฺปราคต กรรม
กรรมวัฏ น. กมฺมวฏฺฏ., กรรม
กรรมวิบาก น. กมฺมวิปาก. กรรม
กรรมสัมปาทิก น. กมฺมสมฺปาทิก. กรรม
กรรมหนัก น. ครุกมฺม., ภาริยกมฺม., กรรม
กรรมัชวาต น. กมฺมชวาต.

กรรมชวาต น. ลมเกิดแต่กรรม คือ…

กรรม
กรรมเก่า น. ปุพฺพกมฺม., กรรม
ความขัดข้องเกิดจากกรรม น. กมฺมาวรณ., กรรม
จองเวรจองกรรม ดู จองเวร. กรรม
ชะตากรรม ดู ชะตา. กรรม
ตามกรรม กวิ. ยถากมฺมํ กรรม
ตามบุญตามกรรม ค. ยถากมฺมูปค
กวิ. ยถากมฺมํ
กรรม
ตามยถากรรม กวิ. ยถากมฺมํ กรรม
ทำกรรม ก. ปาปํ กโรติ กรรม
บุพกรรม น. ปุพฺพกมฺม., กรรม
ปฏิเสธกรรม ก. กมฺมํ ปฏิพาหติ, กมฺมํ ปฎิกฺขิปติ กรรม