กรรมการตัดสิน

น. วินิจฺฉยสภา, ปมาณปุริส. มชฺฌฏฺฐ. นิณฺเณตุ. ตีรณการี.
หมวดหมู่
คำแม่
กรรม 2
อังกฤษ
judge

Comments