ไวยากรณ์

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรตุการก น. กตฺตุการก. ไวยากรณ์
กรรตุวาจก น. กตฺตุวาจก. ไวยากรณ์
กรรมการก น. กมฺมการก. ไวยากรณ์
กรรมวาจก น. กมฺมวาจก. ไวยากรณ์
กริยาวิเศษณ์ น. กิริยาวิเสสน., ไวยากรณ์
กริยาอดีต น. อชฺชตฺตนี วิภตฺติ, อตีตกฺริยา, ไวยากรณ์
การก น. สาธน., อาธารวิภตฺติ, ไวยากรณ์
การันต์ น. การนฺต. ไวยากรณ์
กาลสมบูรณ์ น. ปโรกฺขาวิภตฺติ., ไวยากรณ์
กิตก์ น. กิตก. ไวยากรณ์
ควบกล้ำ น. สํยุตฺตสรทฺวย., ไวยากรณ์
คำกริยา น. อาขฺยาต., กฺริยาปท., ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำคุณศัพท์ น. คุณวจน., วิเสสนปท., ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำนาม น. นามปท., ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำบอกเล่า (statement, ~ในไวยากรณ์) น. ยถตฺถปฺปกาสิกกฺริยา, ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำบุพบท น. นิปาตปท., ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำพยางค์เดียว น. เอกกฺขรสทฺท. ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำพ้อง (พ้องความ) น. วิวจน., เววจน., ปริยายวจน., ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำพ้อง (พ้องเสียง) น. ภินฺนตฺถสทฺท. สมานสทฺทนานตฺถวจน., ถ้อยคำ, ไวยากรณ์
คำวิเศษณ์ น. กฺริยาวิเสสน., ถ้อยคำ, ไวยากรณ์