พิธีกรรม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กงเต๊ก น. ทกฺขิณานุปทาน. พิธีกรรม
คู่สวด น. กมฺมวาจาจริย. พิธีกรรม
ฉลองกฐิน น. กฐินมห. ผ้า, พิธีกรรม
ญาติพลี น. ญาติพลิ. พิธีกรรม, ครอบครัว-ญาติ
ดอกไม้จันทน์ น. จนฺทนสารภณฺฑ.,

ดอกไม้จันทน์ น.…

ดอกไม้, ตาย, พิธีกรรม
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา สำ. สจฺจปานํ ปิวติ, สจฺจกิริยํ กโรติ พิธีกรรม
ทอดกฐิน น. กฐินทาน., ผ้า, พิธีกรรม
ทำพิธี ก. อธิกาเร อภิยุญฺชติ, ธุรายตฺตกิจฺจํ สมฺปาเทติ พิธีกรรม
ทำพิธีล้างบาป น. ปาปโสธน.,
ก. ชลเสกสุทฺธึ เทติ, ชเล โอสีทาเปติ
พิธีกรรม
พิธีการ น. วิธิ. วิธาน., วิธีนิยม., ปูชาวิธิ, พิธีกรรม
พิธีการทางศาสนา น. ปูชานิยม. พิธีกรรม
พิธีล้างบาป (baptism) น. ชลเสกสุทฺธิ, พิธีกรรม
พิธีสมรส ดู พิธีแต่งงาน. พิธีกรรม
ศาสนพิธี น. ปูชาวิธิ. จาริตฺตนิยม. ปูชานิยม. ศาสนา, พิธีกรรม
สวดกรรมวาจา ก. กมฺมวาจํ อนุสฺสาเวติ พิธีกรรม, สังฆกรรม
สุหนัต น. จมฺมคฺคเฉทน.,
ก. จมฺมคฺคํ ฉินฺทติ

สุหนัต น.…

พิธีกรรม, อิสลาม
อยู่กรรม ดู อยู่ปริวาส. พิธีกรรม
อุโบสถกรรม น. อุโปสถกมฺม., พิธีกรรม
เป็นพิธีการ ค. นิยมานุสารี สารภูต พิธีกรรม
แห่กฐิน น. กฐินุสฺสวยาตฺรา, พิธีกรรม