อิสลาม

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คนนับถือศาสนาอิสลาม น. อิสลมฺมิก. บุคคล, อิสลาม
คัมภีร์อัลกุรอ่าน (Alkoran) น. โมหมฺมทียธมฺมคนฺถ. อิสลาม, คัมภีร์
ศาสนาอิสลาม น. อิสลมฺมสาสน., อิสลาม
สุลต่าน น. อิสฺลมฺมิกขตฺติย. ตำแหน่ง, อิสลาม
สุหนัต น. จมฺมคฺคเฉทน.,
ก. จมฺมคฺคํ ฉินฺทติ

สุหนัต น.…

พิธีกรรม, อิสลาม
สุเหร่า น. มหมฺมทเทวายตน.,

สุเหร่า น.…

สถานที่, อิสลาม, มัสยิด
สุเหร่าแขก น. มหมฺมทเทวายตน., สถานที่, อิสลาม, มัสยิด
อิสลาม ค. อิสลมฺมิก บุคคล, อิสลาม
อิหม่าม (imam) น. นมาสการาธิการี. บุคคล, อิสลาม