ประมวลศัพท์บาลีตามหมวดหมู่

* เมื่อคลิกลิงค์แล้ว  กดปุ่ม [Home] บนคีย์บอร์ด เพื่อกลับมายังตำแหน่งต้นเอกสารได้

ปรับปรุง 22 ม.ค.61   เพิ่มสำนวน วันละ ครั้งละ คราวละ 

ฐานกิริยา เรียงตามลำดับธาตุ

ธาตุลงปัจจัย เป็นฐาน (base) สำหรับลงวิภัตติประกอบเป็นกิริยา

ดู  ฐานกิริยา จัดหมวดหมู่ตามความหมาย

(ปรับปรุง 18 ม.ค.61)

อรรถกถาธรรมบท บาลี - แปลโดยอรรถ 8 ภาค

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ตั้งแต่ชั้น ปย.1 - ปธ.6
ไฟล์ยังมีการปรับปรุง โปรดใช้ไฟล์ล่าสุด (ดูตามวันที่)

เพิ่ม
อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-4
อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-4 แบบแยก -อิติ ศัพท์
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ และบาลี (ไทย-บาลี) 8 ภาค
(เฉพาะภาค 5-8 จัดประโยคไทย-บาลี หัวข้อต่อหัวข้อ ยังไม่ได้ตัดประโยค ฯลฯ)

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 5
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้ 
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

ถ้าวันที่ในไฟล์ pdf เก่ากว่าที่แสดงไว้ในหน้านี้

 1. ในคอมพิวเตอร์  ให้กด F5 เพื่อโหลดใหม่
 2. ในโทรศัพท์มือถือ/แท็บเบล็ต  ให้เข้าไปเคลียร์แคช ของ Adobe Acrobat ที่ใช้เปิดไฟล์ pdf  แล้วโหลดไฟล์ pdf อีกครั้ง
  (ถ้าไฟล์ที่โหลดมายังไม่อัพเดตอีก ให้ดาวน์โหลดด้วยบราวเซอร์อื่น เช่น ใช้ Chrome, Firefox)

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง

เรียงตามปีสอบ และเรียงตามภาค/หน้า

ชั้น วิชาแปลมคธเป็นไทย วิชาแปลไทยเป็นมคธ วิชา
ป.ธ.9 แปลมคธเป็นไทย
อภิธมฺมตฺถวิภาวินี
แปลไทยเป็นมคธ
วิสุทฺธิมคฺค
แต่งไทยเป็นมคธ
ป.ธ.8 แปลมคธเป็นไทย
วิสุทฺธิมคฺค
แปลไทยเป็นมคธ
ปฐมสมนฺตปาสาทิกา
แต่งฉันท์มคธ
ป.ธ.7 แปลมคธเป็นไทย
ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทิกา
แปลไทยเป็นมคธ
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
 
ป.ธ.6 แปลมคธเป็นไทย
ตติย-จตุตฺถ-ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
 
ป.ธ.5 แปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2-4
 
ป.ธ.4 แปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1
 
ป.ธ.3 แปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
  สัมพันธ์ไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
ป.ย.1-2 แปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1-4
   

รายชื่อเรื่องในอรรถกถาธรรมบท

เรียงตามภาค | เรียงตามชื่อภาษาไทย | เรียงตามชื่อบาลี | PDF 25 พ.ย.60

 

เรียงตามภาค

อรรถกถาธรรมบท ภาค 1 (14 เรื่อง)

1. ยมกวรรควรรณนา   
 1. พระจักขุปาลเถระ - จกฺขุปาล
 2. มัฏฐกุณฑลี - มฏฺฐกุณฺฑลี
 3. พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร
 4. ความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี - กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ
 5. ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี - โกสมฺพิก
 6. จุลกาลและมหากาล - จุลฺลกาลมหากาล
 7. พระเทวทัต - เทวทตฺต
 8. สญชัย - สญฺชย
 9. พระนันทเถระ - นนฺทตฺเถร
 10. นายจุนทสูกริก - จุนฺทสูกริก
 11. ธัมมิกอุบาสก - ธมฺมิกอุปาสก
 12. พระเทวทัต - เทวทตฺต
 13. นางสุมนาเทวี - สุมนาเทวี
 14. ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ

อรรถกถาธรรมบท ภาค 2 (18 เรื่อง)

2. อัปปมาทวรรค วรรณนา   
 1. พระนางสามาวดี - สามาวตี
 2. กุมภโฆสกะ - กุมฺภโฆสก
 3. พระจูฬปันถกเถระ - จูฬปนฺถกตฺเถร
 4. พาลนักษัตร - พาลนกฺขตฺต
 5. พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถร
 6. ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ
 7. ท้าวสักกะ - สกฺก
 8. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 9. พระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม - นิคมวาสิติสฺสตฺเถร
3. จิตตวรรค วรรณนา  
 1. พระเมฆิยเถระ - เมฆิยตฺเถร
 2. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 3. อุกกัณฐิตภิกษุ - อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุ
 4. พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ - ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร
 5. พระจิตตหัตถเถระ - จิตฺตหตฺถตฺเถร
 6. ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา - อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ
 7. พระปูติคัตตติสสเถระ - ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร
 8. นันทโคปาลกะ - นนฺทโคปาลก
 9. พระโสไรยเถระ - โสเรยฺยตฺเถร

บุคคลในสมัยพุทธกาล ที่มีชื่อซ้ำหรือคล้ายกัน

บุคคลในสมัยพุทธกาล ที่มีชื่อซ้ำหรือคล้ายกัน pdf  (3 พ.ย.60)

ถ้าวันที่ในไฟล์ pdf เก่ากว่าที่แสดงไว้ในหน้านี้

 1. ในคอมพิวเตอร์ กด F5 เพื่อโหลดใหม่
 2. ในโทรศัพท์มือถือ/แท็บเบล็ต เข้าไปเคลียร์แคช ของ Adobe Acrobat ที่ใช้เปิดไฟล์ pdf  แล้วโหลดไฟล์ pdf อีกครั้ง

เอตทัคคะ: ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยม

จัดกลุ่มตามความสามารถเป็นต้น ด้านต่างๆ

เอตทัคคะ pdf  (3 พ.ย.60)

สมันตปาสาทิกา ภาค 1 บาลี-ไทย

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ชั้น ปธ.7-8
ไฟล์ยังมีการปรับปรุง โปรดใช้ไฟล์ล่าสุด (ดูตามวันที่) (6 พ.ย.60)

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 5
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้
 • มีรายการแก้คำผิดในหนังสือ ทั้งบาลี-ไทย (พบที่ผิดในหนังสือเพิ่มเติม โปรดแจ้ง)
 • สถิติข้อสอบ คลิกไปยังเนื้อหาได้ (บางส่วน)
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

ลําดับเหตุการณ์พระพุทธศาสนาและโลก

ปรับปรุงล่าสุด:  11 ก.ย.60    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

ราชวงศ์และตระกูลต่างๆ ในสมัยพุทธกาล

ปรับปรุงล่าสุด:  24 ก.ย.60    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

แผนที่ชมพูทวีป แสดงพุทธสถานสําคัญสมัยพุทธกาล

ปรับปรุงล่าสุด:  11 ก.ย.60    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

ศัพท์บาลีที่มักเขียนผิด และการใช้ราชาศัพท์บางคำ

คำที่ถูกต้อง มักเขียนผิดเป็น 
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ.
สุข อื่นจากความสงบ ไม่มี. (พยัญชนะ)
สุขอื่นนอกจากความสงบ ไม่มี. (อรรถ)
ไม่มีความสุข [อันแท้จริง] อื่น นอกจากความสงบ. (อรรถ)
นตฺถิ สนฺติ ปรํสุขํ.
นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ.
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา.
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี.
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา.
นิพฺพานปจฺจโย โหตุ.
ขอ (กุศลกรรมนี้) จงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพาน เถิด.
นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ.
อาโรคฺยปรมา ลาภา.
ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง. - แปลตามตัวอักษร (พยัญชนะ)
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง. - แปลเอาความหมาย (อรรถ)
อาโรคฺยา ปรมา ลาภา.
อโรคฺยา ปรมา ลาภา.
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
ตนนั่นแหละ เป็นที่พึ่ง ของตน.
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ.
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ.
ธรรม ย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม.
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี.

เสนอตั้งวิทยาลัยบาลี 4 ภูมิภาค

พระพรหมบัณฑิต เผยแม่กองบาลีสนามหลวง หวังตั้งวิทยาลัยการศึกษาบาลี 4 ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาบาลีที่ต่อเนื่อง แก้ปัญหาสำนักเรียนปิดตัวขาดผู้สานต่อ

เข้มพระ-เณรเรียนสายสามัญต้องผ่านบาลีประโยค 2

"พระพรหมโมลี" ผุดแนวคิดพระ-เณร ก่อนจบหลักสูตรปริยัติธรรมสายสามัญ ต้องจบบาลีประโยค 2 ด้วย หวังเป็นกำลังสำคัญสืบต่อพระพุทธศาสนา

Syndicate content