สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง

เรียงตามปีสอบ และเรียงตามภาค/หน้า

ชั้น วิชาแปลมคธเป็นไทย วิชาแปลไทยเป็นมคธ วิชา
ป.ย.1-2 แปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1-4
   
ป.ธ.3 แปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
  สัมพันธ์ไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
ป.ธ.4 แปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1
 
ป.ธ.5 แปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2-4
 
ป.ธ.6 แปลมคธเป็นไทย
ตติย-จตุตฺถ-ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
 
ป.ธ.7 แปลมคธเป็นไทย
ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทิกา
แปลไทยเป็นมคธ
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
 
ป.ธ.8 แปลมคธเป็นไทย
วิสุทฺธิมคฺค
แปลไทยเป็นมคธ
ปฐมสมนฺตปาสาทิกา
แต่งฉันท์มคธ
ป.ธ.9 แปลมคธเป็นไทย
อภิธมฺมตฺถวิภาวินี
แปลไทยเป็นมคธ
วิสุทฺธิมคฺค
แต่งไทยเป็นมคธ

รายชื่อเรื่องในอรรถกถาธรรมบท

เรียงตามภาค | เรียงตามชื่อภาษาไทย | เรียงตามชื่อบาลี | PDF 25 พ.ย.60

 

เรียงตามภาค

อรรถกถาธรรมบท ภาค 1 (14 เรื่อง)

1. ยมกวรรควรรณนา   
 1. พระจักขุปาลเถระ - จกฺขุปาล
 2. มัฏฐกุณฑลี - มฏฺฐกุณฺฑลี
 3. พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร
 4. ความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี - กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ
 5. ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี - โกสมฺพิก
 6. จุลกาลและมหากาล - จุลฺลกาลมหากาล
 7. พระเทวทัต - เทวทตฺต
 8. สญชัย - สญฺชย
 9. พระนันทเถระ - นนฺทตฺเถร
 10. นายจุนทสูกริก - จุนฺทสูกริก
 11. ธัมมิกอุบาสก - ธมฺมิกอุปาสก
 12. พระเทวทัต - เทวทตฺต
 13. นางสุมนาเทวี - สุมนาเทวี
 14. ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ

อรรถกถาธรรมบท ภาค 2 (18 เรื่อง)

2. อัปปมาทวรรค วรรณนา   
 1. พระนางสามาวดี - สามาวตี
 2. กุมภโฆสกะ - กุมฺภโฆสก
 3. พระจูฬปันถกเถระ - จูฬปนฺถกตฺเถร
 4. พาลนักษัตร - พาลนกฺขตฺต
 5. พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถร
 6. ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ
 7. ท้าวสักกะ - สกฺก
 8. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 9. พระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม - นิคมวาสิติสฺสตฺเถร
3. จิตตวรรค วรรณนา  
 1. พระเมฆิยเถระ - เมฆิยตฺเถร
 2. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 3. อุกกัณฐิตภิกษุ - อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุ
 4. พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ - ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร
 5. พระจิตตหัตถเถระ - จิตฺตหตฺถตฺเถร
 6. ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา - อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ
 7. พระปูติคัตตติสสเถระ - ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร
 8. นันทโคปาลกะ - นนฺทโคปาลก
 9. พระโสไรยเถระ - โสเรยฺยตฺเถร

อรรถกถาธรรมบท บาลี - แปลโดยอรรถ 8 ภาค

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ตั้งแต่ชั้น ปย.1 - ปธ.6
ไฟล์ยังมีการปรับปรุง โปรดใช้ไฟล์ล่าสุด (ดูตามวันที่)

เพิ่ม
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ และบาลี (ไทย-บาลี) 8 ภาค
(เฉพาะภาค 4-8 จัดประโยคไทย-บาลี หัวข้อต่อหัวข้อ ยังไม่ได้ตัดประโยค ฯลฯ)

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 5
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้ 
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

ถ้าวันที่ในไฟล์ pdf เก่ากว่าที่แสดงไว้ในหน้านี้

 1. ในคอมพิวเตอร์  ให้กด F5 เพื่อโหลดใหม่
 2. ในโทรศัพท์มือถือ/แท็บเบล็ต  ให้เข้าไปเคลียร์แคช ของ Adobe Acrobat ที่ใช้เปิดไฟล์ pdf  แล้วโหลดไฟล์ pdf อีกครั้ง
  (ถ้าไฟล์ที่โหลดมายังไม่อัพเดตอีก ให้ดาวน์โหลดด้วยบราวเซอร์อื่น เช่น ใช้ Chrome, Firefox)

บุคคลในสมัยพุทธกาล ที่มีชื่อซ้ำหรือคล้ายกัน

บุคคลในสมัยพุทธกาล ที่มีชื่อซ้ำหรือคล้ายกัน pdf  (3 พ.ย.60)

ถ้าวันที่ในไฟล์ pdf เก่ากว่าที่แสดงไว้ในหน้านี้

 1. ในคอมพิวเตอร์ กด F5 เพื่อโหลดใหม่
 2. ในโทรศัพท์มือถือ/แท็บเบล็ต เข้าไปเคลียร์แคช ของ Adobe Acrobat ที่ใช้เปิดไฟล์ pdf  แล้วโหลดไฟล์ pdf อีกครั้ง

เอตทัคคะ: ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยม

จัดกลุ่มตามความสามารถเป็นต้น ด้านต่างๆ

เอตทัคคะ pdf  (3 พ.ย.60)

สมันตปาสาทิกา ภาค 1 บาลี-ไทย

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ชั้น ปธ.7-8
ไฟล์ยังมีการปรับปรุง โปรดใช้ไฟล์ล่าสุด (ดูตามวันที่) (6 พ.ย.60)

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 5
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้
 • มีรายการแก้คำผิดในหนังสือ ทั้งบาลี-ไทย (พบที่ผิดในหนังสือเพิ่มเติม โปรดแจ้ง)
 • สถิติข้อสอบ คลิกไปยังเนื้อหาได้ (บางส่วน)
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

ลําดับเหตุการณ์พระพุทธศาสนาและโลก

ปรับปรุงล่าสุด:  11 ก.ย.60    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

ราชวงศ์และตระกูลต่างๆ ในสมัยพุทธกาล

ปรับปรุงล่าสุด:  24 ก.ย.60    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

แผนที่ชมพูทวีป แสดงพุทธสถานสําคัญสมัยพุทธกาล

ปรับปรุงล่าสุด:  11 ก.ย.60    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

เสนอตั้งวิทยาลัยบาลี 4 ภูมิภาค

พระพรหมบัณฑิต เผยแม่กองบาลีสนามหลวง หวังตั้งวิทยาลัยการศึกษาบาลี 4 ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาบาลีที่ต่อเนื่อง แก้ปัญหาสำนักเรียนปิดตัวขาดผู้สานต่อ

เข้มพระ-เณรเรียนสายสามัญต้องผ่านบาลีประโยค 2

"พระพรหมโมลี" ผุดแนวคิดพระ-เณร ก่อนจบหลักสูตรปริยัติธรรมสายสามัญ ต้องจบบาลีประโยค 2 ด้วย หวังเป็นกำลังสำคัญสืบต่อพระพุทธศาสนา

พ.ร.บ.การศึกษาสงฆ์เพิ่มสิทธิพระเณรที่จบ ป.ธ.9

พศ.เร่งหารือ ศธ.-สำนักงบฯ ในเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เพิ่มสิทธิพระ-เณรที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค เทียบวุฒิปริญญาเอก หวังให้เป็นแรงจูงให้เรียนบาลีเพิ่มขึ้น ขณะที่แม่กองบาลีสนามหลวง กำชับให้คงหมวดเทียบโอนวุฒิทางโลกในภาพกว้าง หลังประกาศใช้ออกกฎหมายลูกรองรับ

ผลสอบบาลีสุดยอดพระ-เณร 44 รูปผ่าน ป.ธ.9

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2559 มีพระ-เณร สอบผ่านป.ธ.9 จำนวน 44 รูป แบ่งเป็นสามเณรสอบได้ 7 รูป พระภิกษุ 37 รูป ขณะที่แชมป์สอบป.ธ.9 ครั้งนี้ได้แก่ “วัดสร้อยทอง-วัดสามพระยา-วัดจองคำ” สอบได้มากที่สุด แห่งละ 3 รูป วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 16:44 น.

วันนี้  (28 มี.ค.) ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7 – 9 ประโยคซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์

Syndicate content