พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กก (ต้น~) น. เวตส.

กก น. ชื่อไม้ล้มลุก เกิดในที่ชื้นแฉะ.

พืช, ไม้ล้มลุก
กก (โคนไม้) น. มูล., ปาท. ส่วนของพืช
กก (~ไข่) น. อณฺฑาธิสยน.,
ก. อธิเสติ อุสฺมาเสติ, อณฺฑานิ เสเทติ
กก (แนบไว้กับอก) ก. อุรนฺตเร กโรติ
กกตาล (โคนตาล) น. ตาลมูล. ส่วนของพืช
กกหู น. กณฺณมูล., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
กกุธภัณฑ์ น. กกุธภณฺฑ. สิ่งของ
กง น. เนมิ พาหนะและส่วนประกอบ
กงการ น. การ. กิจฺจ., กรณีย., การิย., ภาร. รส. ธุร., อธิการ. กมฺมเธยฺย., วตฺต., เวยฺยาวจฺจ.,
กงจักร น. จกฺก., พาหนะและส่วนประกอบ
กงฉาก น. สมโกณคหณ.

กงฉาก น. เครื่องมือทางช่างชนิดหนึ่ง…

อุปกรณ์
กงสี ค. ปตฺติก ภาคี สหการี บุคคล
กงสุล (consul) น. ราชานุยุตฺต. รชฺชนิโยชิต. บุคคล, ตำแหน่ง
กงสุลใหญ่ น. เชฏฺฐรชฺชนิโยชิต. บุคคล, ตำแหน่ง
กงเกวียน (วงล้อเกวียน) น. สกฏจกฺก. พาหนะและส่วนประกอบ
กงเกวียนกำเกวียน สำ. ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ, ยํ กมฺมํ กริสฺสติ ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสติ.
กงเกวียนกำเกวียน สำ. น. กมฺมผล., กมฺมวิปาก. กมฺมสริกฺขตา,
กงเต๊ก น. ทกฺขิณานุปทาน. พิธีกรรม
กงโก้ ค. อติกีส

กงโก้ ว. (ปาก) หลังโกงไม่น่าดู เช่น…

ลักษณะทางกาย
กงโก้-กงกก ก. ปริกุชฺชติ