ไม้ล้มลุก

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กก (ต้น~) น. เวตส.

กก น. ชื่อไม้ล้มลุก เกิดในที่ชื้นแฉะ.

พืช, ไม้ล้มลุก
กล้วย (ต้น~) น. รมฺภา, กทลี, กทลิทารุ. โมจ.., โจจ.., พืช, ไม้ล้มลุก
กล้วย (ผล~) น. กทลิผล., พืช, ไม้ล้มลุก, ผลไม้
กล้วยบ้าน น. โจจ.., พืช, ไม้ล้มลุก
กล้วยป่า น. โมจ.., พืช, ไม้ล้มลุก
กล้วยฝ้าย น. ภทร. พืช, ไม้ล้มลุก
กล้วยมีเมล็ด น. โจจ.., พืช, ไม้ล้มลุก
กล้า (ข้าว~) น. สสฺส., พืช, ไม้ล้มลุก, ธัญพืช
กะเพรา น. อปฺปมาริส. กาสมทฺท. ตณฺฑุเลยฺยก. ตุลสิ. ตุฬสิ.

กะเพรา น. ชื่อไม้ล้มลุก กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร…

พืช, ไม้ล้มลุก, เครื่องเทศ
งา (พืช, ต้น~) น. ติล. พืช, ไม้ล้มลุก, อาหาร
ช้าพลู (ต้น~) น. อิภปิปฺผลี, ปิลกฺข. ปิปฺผลี, โกลวลฺลี, กปิตฺถน.

ช้าพลู น. ชื่อไม้ล้มลุกเกาะเลื้อย ใบคล้ายพลู…

พืช, พืช, ไม้ล้มลุก
ดอกอังกาบ น. อโนชปุปฺผ., พืช, ไม้ล้มลุก, ดอกไม้
ตฤณชาติ น. ติณชาติ, พืช, หญ้า, ไม้ล้มลุก
ตะไคร้ น. ผณิชฺชก.

ตะไคร้ น. ชื่อไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ กลิ่นหอม…

พืช, ไม้ล้มลุก
ต้นกะเพรา น. ตุฬสิคจฺฉ.

กะเพรา น. ชื่อไม้ล้มลุก กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร…

พืช, ไม้ล้มลุก
ต้นอ้อย น. อุจฺฉุลฏฺฐิ, พืช, ไม้ล้มลุก
ทานตะวัน น. สุริยกนฺตปุปฺผ., สุริยวตฺตีปุปฺผ., พืช, ไม้ล้มลุก
ผักบุ้งร้วม น. อชฺชก. อชฺชุก. พืช, ผัก, ไม้ล้มลุก
พลับพลึง น. นงฺคลี, ลางฺคลี, สารที,

พลับพลึง น. ชื่อไม้ล้มลุก ใบยาวใหญ่เป็นกาบ…

พืช, ไม้ล้มลุก
ลูกเดือย น. วรก. นีวาร. กงฺคุ, ปิยงฺคุ,

เดือย น. ชื่อไม้ล้มลุก…

พืช, ไม้ล้มลุก