อาหาร

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระยาทิพย์ น. มธุปายาส. อาหาร
กระยาสารท น. สารทโภชน., ทิพฺพภตฺต., เทวายตฺตภตฺต., อาหาร
กระยาเสวย น. ราชโภชน., อาหาร
กลูโคส (glucose) น. มุทฺทิกาสกฺขรา, อาหาร
กล้วยฉาบ น. สกฺขรากทลิขชฺชก., อาหาร
กล้วยตาก น. สุกฺขกทลิผล., อาหาร
กล้วยทอด ดู กล้วยแขก. อาหาร
กล้วยปิ้ง น. ฌามกทลิผล., อาหาร
กล้วยเชื่อม น. กทลิมธุปูว. อาหาร
กล้วยแขก น. กทลิปิฏฺฐขชฺชก. อาหาร
กษีร ดู น้ำนม. อาหาร, เครื่องดื่ม
กะทิ น. มณฺฑ. อาหาร
กะหรี่ (curry, แกง~) น. สูป.., พฺยญฺชน., อาหาร
กะหล่ำดอก น. โคฬกปุปฺผ., พืช, อาหาร
กะหล่ำปลี น. โคฬปตฺต., โคฬปตฺติกา, พืช, อาหาร
กับ (กับข้าว) น. สูป. พฺยญฺชน., อาหาร
กับข้าว น. สูป. พฺยญฺชน., อาหาร
กับแกล้ม น. สุรามํส. สุราขชฺช., อาหาร
กากข้าว น. ตณฺฑุลกสฏ. อาหาร
กากหมู น. ปกฺกสูกรวสา, อาหาร