บาลีไวยากรณ์

ผัง ภาพรวมบาลีไวยากรณ์

 

บาลีไวยากรณ์  แบ่งเป็น 4 ภาค คือ 
 

 1. อักขรวิธี  ว่าด้วยอักษร จัดเป็น 2 คือ 
  สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษรที่เป็นสระ และพยัญชนะ พร้อมทั้งฐานกรณ์  และ 
  สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน 

  • สมัญญาภิธาน   • สนธิ
   
 2. วจีวิภาค  แบ่งคำพูดออกเป็น 6 ส่วน คือ นาม อัพยยศัพท์ อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต  

  • นาม: นามนาม - คุณนามสัพพนาม
  • อัพยยศัพท์  
  (กิริยา)อาขยาต  • กิริยากิตก์  
  • นามกิตก์  • สมาส  • ตัทธิต
   
 3. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วย การก   และ ประพันธ์ ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาค ให้เข้าเป็นประโยคอันเดียวกัน

  • การก
  • ประพันธ์: การเขียนภาษามคธ (บาลี)
  • (การแปล): แปลไทยเป็นมคธ  - แปลมคธเป็นไทย 
   
 4. ฉันทลักษณ์  แสดงวิธีแต่งฉันท์ คือคาถาที่เป็นวรรณพฤทธิ์และมาตราพฤทธิ์

  การแต่งฉันท์

 


 

ความคิดเห็น