เครื่องเทศ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กะเพรา น. อปฺปมาริส. กาสมทฺท. ตณฺฑุเลยฺยก. ตุลสิ. ตุฬสิ.

กะเพรา น. ชื่อไม้ล้มลุก กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร…

พืช, ไม้ล้มลุก, เครื่องเทศ
เครื่องเทศ น. ธูปน., กฏุกภณฺฑ., เครื่องเทศ, อาหาร