พืช

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กก (ต้น~) น. เวตส.

กก น. ชื่อไม้ล้มลุก เกิดในที่ชื้นแฉะ.

พืช, ไม้ล้มลุก
กมล น. กมล., พืช, ไม้น้ำ, บัว
กรรณิการ์ น. กณิการ. กณฺณิการ. ทุมุปฺปล. พืช, ดอกไม้
กระจับ (พืชน้ำ) น. กเสรุ. โคกณฺฏก. พืช
กระถิน น. นตฺตมาล.

กระถิน น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นไม่มีหนาม…

พืช, ไม้เถา, ไม้ต้น
กระถินพิมาน น. นาค. นาคมาลิกา, พืช
กระทิง (ต้น~) ดู กากะทิง. พืช, พืช, ไม้ต้น
กระทุ่ม น. กทมฺพ. ปิยก. นีป. ฌามก. พืช
กระบก (มะลื่น) ดู มะลื่น. พืช
กระบองเพชร น. อปตฺตกคจฺฉ. สกณฺฏกคจฺฉ. สกณฏกนุหี.

กระบองเพชร น. ชื่อไม้พุ่ม ลำต้นสูง 3-5 เมตร…

พืช, ไม้พุ่ม
กระพังโหม น. ปกิริย. ปูติก. มาลุวา, พืช
กระยาเลย น. มิสฺสกรุกฺข.
ค. นานาวิธ มิสฺสก
พืช
กระวานเล็ก น. ตกฺกล., ตกฺโกล., โกลก., โกสผล., พืช
กระวานใหญ่ น. เอลา, พหุลา, พืช
กระเช้าสีดา (ไม้เถา) น. นตฺตมาล. กรญฺช.

กระเช้าสีดา น. ชื่อไม้เถา ผลคล้ายผลกระเช้าผีมด…

พืช, ไม้เถา
กระเบา น. โกล. โกลี, พทรี. โกสมฺพ., พืช
กระแบก ดู ตะแบง. พืช
กระโดน น. ขีริกา, ราชายตน.,

กระโดน น. ชื่อไม้ต้น…

พืช, ไม้ต้น
กระไดลิง (ไม้เถา) น. กุนฺตาล. ตุงฺควลฺลิย.

กระไดลิง น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง…

พืช, ไม้เถา
กฤษณา น. ตคร., ตคฺคร., โลห., อครุ., อคลุ., อคฬุ., อคลู. อคฺคลุ., พืช