ไม้เถา

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระถิน น. นตฺตมาล.

กระถิน น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นไม่มีหนาม…

พืช, ไม้เถา, ไม้ต้น
กระเช้าสีดา (ไม้เถา) น. นตฺตมาล. กรญฺช.

กระเช้าสีดา น. ชื่อไม้เถา ผลคล้ายผลกระเช้าผีมด…

พืช, ไม้เถา
กระไดลิง (ไม้เถา) น. กุนฺตาล. ตุงฺควลฺลิย.

กระไดลิง น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง…

พืช, ไม้เถา
ขี้กา (ไม้เถา) น. อมฺพฏฺฐา, ปาฐา, ติตฺตก. ปโทล. พืช, ไม้เถา
จิงจ้อดำ น. กาฬา, สามา, พืช, ไม้เถา
ดีปลี น. ปิลกฺข. ปิปฺผลี, มาคธี, กฏุกผล., กปิตฺถน.

ดีปลี น. ชื่อไม้เถา…

พืช, ไม้เถา
นมตำเลีย (ไม้เถา) น. สุริยวลฺลิ, พืช, ไม้เถา
น้ำเต้า น. ตุมฺพี, ตุมฺพก. ลาวุ, อลาวุ, อลาพุ, ลาพุ,

น้ำเต้า น. ชื่อไม้เถาล้มลุก อยู่ในจำพวกฟักแฟง…

พืช, ไม้เถา
บวบ น. โกสาตกี, ปโฏล. อลาพุ,

บวบ น. ชื่อไม้เถาหลายชนิด ดอกสีเหลือง ผลกินได้…

พืช, ไม้เถา, ผัก
ผักบุ้ง น. กลมฺพก. ตมฺพก. ฌชฺฌรี,

บุ้ง น. ชื่อไม้เถา…

พืช, ผัก, ไม้เถา
พลู น. นาคลตา, นาควลฺลี, ตมฺพูล., ตมฺพูลี,

พลู น. ชื่อไม้เถา…

ไม้เถา
รางแดง (ไม้เถา) น. กลิงฺคุล. พืช, ไม้เถา
สามสิบ (ไม้เถา) น. สตมูลี. สตาวรี. พืช, ไม้เถา
ส้มป่อย น. อติมุตฺต.

ส้มป่อย น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง…

พืช, ไม้เถา
อัญชัน น. อชฺชุน. กุชฺชล. พืช, ไม้เถา
อัญชันขาว น. เสตสุมนกุลีน., สุมนมกุลเสต., พืช, ไม้เถา
อัญชันดำ น. นีลปุปฺผ., พืช, ไม้เถา
อัญชันเขียว น. กุฏช. คิริมลฺลิกา, คิริกณฺณิกา, อปราชิตา, นีลปุปฺผิ, พืช, ไม้เถา
อัญชันแดง น. คิริกณฺณิกา, พืช, ไม้เถา
เครือ (เถาไม้) น. ลตา, ส่วนของพืช, ไม้เถา