บุคคล

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กงสี ค. ปตฺติก ภาคี สหการี บุคคล
กงสุล (consul) น. ราชานุยุตฺต. รชฺชนิโยชิต. บุคคล, ตำแหน่ง
กงสุลใหญ่ น. เชฏฺฐรชฺชนิโยชิต. บุคคล, ตำแหน่ง
กตัญญูกตเวที ค. กตญฺญูกตเวที บุคคล
กถิกาจารย์ น. กถิกาจริย. บุคคล
กถึก น. กถิก. บุคคล
กนิษฐภคินี น. กนิฏฺฐภคินี, บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
กนิษฐภาดา น. กนิฏฺฐภาตุ. ครอบครัว-ญาติ, บุคคล
กนิษฐ์ น. กนิฏฺฐ. กนิฏฺฐา, ครอบครัว-ญาติ, บุคคล
กบฏ น. กปฏ. ทามริก. ราชทุพฺภน., ราชวิทฺเทสิตา, ราชวิโรธ.
ค. ราชทุพฺภก
บุคคล
กปณ (กำพร้า) น. กปณ. ฉมณฺฑ. วราก. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
กปิตัน ดู กัปตันเรือ, กัปตันเครื่องบิน บุคคล, ตำแหน่ง
กรรมกร น. กมฺมกร. กมฺมการ. เวตนิก. ภฏก. ภตก. บุคคล, อาชีพ
กรรมกรขนของขึ้นเรือ น. นาวาภณฺฑวาหก. บุคคล, อาชีพ
กรรมการ น. การกสภา, กมฺมการชนตา, อธิการีคณ. บุคคล, สมุหนาม
กรรมการชี้ขาด ดู กรรมการตัดสิน บุคคล, สมุหนาม
กรรมการตัดสิน น. วินิจฺฉยสภา, ปมาณปุริส. มชฺฌฏฺฐ. นิณฺเณตุ. ตีรณการี. บุคคล, สมุหนาม
กรรมการสอบไล่ น. อุปปริกฺขากมฺมการชนตา, บุคคล, สมุหนาม
กรรมการอำนวยการ น. ปริหาราธิการี. บุคคล, สมุหนาม
กรรมาชีพ น. ทุคฺคตชน. ทุคฺคตชนตา, บุคคล, อาชีพ