อาชีพ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรรมกร น. กมฺมกร. กมฺมการ. เวตนิก. ภฏก. ภตก. บุคคล, อาชีพ
กรรมกรขนของขึ้นเรือ น. นาวาภณฺฑวาหก. บุคคล, อาชีพ
กรรมาชีพ น. ทุคฺคตชน. ทุคฺคตชนตา, บุคคล, อาชีพ
กรรมาร ดู ช่างทอง. บุคคล, อาชีพ
กระยาจก น. ยาจก.ยาจนก. บุคคล, อาชีพ
กลาสี น. นาวายิก. นาวิก. โปตวาห. บุคคล, อาชีพ
กลุ่มพ่อค้า น. เสณิ. วาณิชปูค. บุคคล, อาชีพ
กสิกร ดู ชาวนา. บุคคล, อาชีพ
กสิกรรม น. กสิ, กสิกมฺม., โครกฺขา, อาชีพ
กะหรี่ (โสเภณี) ดู โสเภณี. บุคคล, อาชีพ
กัปตัน (captain, ~เรือ) น. โปตวาห. โปตนายก. นิยามก. นิยฺยามก. นาวาธิปติ. มหานาวิก. ชลปถเทสก. บุคคล, อาชีพ
กัปตัน (captain, ~เครื่องบิน) น. คคณนาวิก. บุคคล, อาชีพ
กัลบก น. กปฺปก. เกโสโรหารก. นฺหาปิต. บุคคล, อาชีพ
กุลี (coolie, กรรมกรใช้แรงหนัก) น. กมฺมกร. กมฺมการ. เวตนิก. ภฏก. ภตก. ภติก. บุคคล, อาชีพ
กุ๊ก ดู พ่อครัว. บุคคล, อาชีพ
ขอทาน น. ยาจน., ยาจนา, บุคคล, อาชีพ
คณิกา น. คณิกา, บุคคล, อาชีพ
คนกวาดถนน น. นครโสธก. วีถิโสธก. บุคคล, อาชีพ
คนขนของ น. ภารหารก. ภารวาห. ภาริก. ธารี. วาหี. บุคคล, อาชีพ
คนขอทาน น. ยาจก. ยาจนก. อตฺถี. กปณ. วณิพฺพก. บุคคล, อาชีพ